หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ประกาศจ้างออกแบบห้องประชุมนำชมกิจการและโครงสร้างห้องจัดแสดงแบบ Interactive ตามแผนการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 16 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 11:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 11:00 น.