สถิติผู้เข้าชมจำแนกตามปี ปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
มกราคม 26,512
กุมภาพันธ์ 36,876
มีนาคม 44,450
เมษายน 38,785
พฤษภาคม 46,520
มิถุนายน 40,731
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
กรกฎาคม 45,542
สิงหาคม 38,111
กันยายน 35,886
ตุลาคม 0
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0