หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 3 ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 22 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ภายในเขต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 22 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือสำหรับให้บริการผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 12 มิ.ย. 2563
วัสดุมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 4 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อพ้อมติดตั้งม่านอากาศ ขนาดปริมาณลมต่ำ 1,500-1700 ลูกบาศก์เมตร/ชม. บริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 8 พ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดความเข้มแสงของโคมไฟสนามบินชนิดเคลื่อนที่จำนวน 1 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 5 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ Airside ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเงลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 30 เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อแอสฟัลด์คอนกรีตผสมร้อนแบบราคาต่อหน่วยคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open end) จำนวนทั้งหมด 100 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 30 เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องเป่าลมมืออัตโนมัติ จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 8 เม.ย. 2563