หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รถดับเพลิงอาคารเคลื่อนที่เร็ว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ม.ค. 2564
ขอจัดซื้อซองใส่บัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ม.ค. 2564
งานจัดจ้างเอกชนให้บริการตรวจสอบพร้อมบำรุงรักาาระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Supervisory Control and Data Acquisition:SCADA)สำหรับอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบินและอาคารทั่วไป ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ม.ค. 2564
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ม.ค. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางภายในเขตปลอดอากร (Custom Free Zone) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ม.ค. 2564
งานจ้างทาสีเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทางพื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างทาสีเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทางพื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซองใส่บัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารจอดรถ 2 และ อาคารจอดรถ 3 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 14 ม.ค. 2564
ระกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิหม้อแปลงไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 ม.ค. 2564