หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่้องานจัดซื้อน้ำยาดับเพลิงโฟม AFFF3 % ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประดวดราคาจ้างงานจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้า Flood Light และโคมไฟถนน LED บริเวณอาคารดับเพลิง 1 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอรนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเย็น CHiller Water Pump จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 8 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเป่าลมมือภายในห้องน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินงานควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 9 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อโคมไฟลากจูง ชนิดที่ใช้ระบบไฮดรอลิคขนาดไม่น้อยกว่า 6 KW จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเคาน์เตอร์เซ็คอิน (จำนวน 22 เคาน์เตอร์) อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งา่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 9 พ.ค. 2561
งานจ้างสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้วนเสียง NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินงานของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเคาน์เตอร์เช็คอิน จำนวน 22 เคาน์เตอร์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 9 พ.ค. 2561