หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 25 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารสโมสรท่าอากาศยาน สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และประมวลผล รายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระเป๋านักเรียนตราสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Intranet Web Portal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 17 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการจัดการ (Enterprise Data Warehouse : EDW) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บชุดสากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบสัญญาณสายโทรศัพท์ จำนวน ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 มิ.ย. 2563