หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดทำค่าดัชนีวัด (KPI) เพื่อมาตรฐานการบริการของพนักงาน Front line และสำรวจคุณภาพการบริการของพนักงาน Front line ตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 31 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 29 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ จำนวน ๕๒ รายการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 24 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ งานจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับโคมไฟฉุกเฉินและเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง UPS ณ ท่าอากศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการขนส่งกระเป๋าสัมภาระต้องสงสัย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 16 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์หัวเจาะ (ล้อยาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณหลุมจอด 4 ถึงหน้าอาคารสถานีดับเพลิง (หลังเก่า) ทภก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนให้บริาการแรงงานภายนอกจัดประดับตกแต่ง และดูแลสวนหย่อม ณ ท่าอาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างจ้างเอกชนเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ทภก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 28 พ.ย. 2561