หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อแสดงภาพประจำห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงในอาคารสำนักงาน (AOB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 12 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์สีแบบ LED และ เครื่องรับสัญญาณภาพแบบ LED Monitor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 6 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 8 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเป่าลมมือภายในห้องน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจ Total Station ชนิด Robotic พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 28 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินงานควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 9 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโซฟาหลุยส์ สำหรับห้องรับรองพิเศษ จำนวน ๘ ชุด (๑ ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว เก้าอี้ ขนาด ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว และโต๊ะข้าง จำนวน ๒ ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยน Busduct North Corridor พร้อมอุปกรณ์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 31 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมถึงศึกษาแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 30 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อโคมไฟลากจูง ชนิดที่ใช้ระบบไฮดรอลิคขนาดไม่น้อยกว่า 6 KW จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 พ.ค. 2561