หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกาศเชิญชวน
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ก.พ. 2564
งานจ้างสำรวจประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงในพื้นที่ NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวนที่ 17 พ.ย.63
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา จ้างบริษัทสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ก.พ. 2564
ขอจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนา ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ก.พ. 2564
ขอจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ): ในระยะดำเนินการ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 17 ธ.ค. 2563
การจัดจ้างที่ปรึกษางานเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ทสภ.เพิ่มเติม (สืบเนื่องจากการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในปีเปิดดำเนินการ) : ในระยะดำเนินการ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (Workshop) และคลังพัสดุกลุ่มอาคารซ่อมบำรุง (Airport Maintenance Facilities AMF) และศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ธ.ค. 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ : ในระยะดำเนินการ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ธ.ค. 2563