หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกาศเชิญชวน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 9 ก.ย. 2563
งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สำหรับการจ้างที่ปรึกษา ขอการรับรองอาคารเขียว ตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อาคารสำนักงาน 2 และ อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน สนญ.ทอท.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 31 ส.ค. 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ปฏิบัติงานโครงการศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุทางการบิน เนื่องจากนกและสัตว์บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาสยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 14 ก.พ. 2562