หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกาศเชิญชวน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างออกแบบห้องประชุมนำชมกิจการและโครงสร้างห้องจัดแสดง แบบ Interactive ตามแผนการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจ, วิเคราะห์การใช้พลังงาน, วางแผนจัดการพลังงาน จัดฝึกอบรมและจัดทำรายงาน การจัดการพลังงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาและพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานภายนอกที่เหมาะสม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 30 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 14 ก.พ. 2562