หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,038 Licenses โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับงาน The Routes Development Forum Asia 2019 โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการในงาน International Tourismus Borse (ITB 2019) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมระบบนำจอดอากาศยาน (VDGS) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 28 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานให้การรับรอง (Certify Body) การตรวจประเมินเพื่อรับรอง (Certification Audit) และการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Surveillance Audit) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอ เช่างานเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหนังสือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู จำนวน ๗ คัน ระยะเวลา ๖๐ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (รถยนต์สำหรับผู้บริหาร) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 27 พ.ย. 2561