หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอฟพลิเคชั่น AOT Digital Airports จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 27 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพ เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ไตรมาสที่ 2-4 ปีงบประมาณ 2563 (ม.ค.63-ก.ย.63) และไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 พ.ย. 2562
เช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร Trunked Radio System (เพิ่มเติม) ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 22 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทวนสอบรายงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ ทสภ. ทดม. ทชม. ทชร. ทหญ. และ ทภก. เพื่อเข้ารับการรับรองตามโปรแกรม Airport Carbon Accreditation โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 15 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบันไดหนีไฟ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ อาคาร POWER HOUSE - 19R บริเวณหัวทางวิ่งฝั่งตะวันตกเขต Airside โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 6 พ.ย. 2562
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสาร บริเวณลานจอด ATTA ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 29 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 24 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบ IP Telephone System ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 ต.ค. 2562
เช่าใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 25 ก.ย. 2562