หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคางานซื้อรพ้อมติดตั้งระบบเสียงประกาศเที่ยวบิน ประกอบด้วย เสียงประกาศ(Public Announcement System PAS) และเสียงประกาศอัตโนมัติ (Automatic Announcement System AAS) อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 มิ.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารผู้โดยสารและอาคาร เทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ห้องสุขาภายใน Hold room จำนวน ๓ ชุด) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศทางเดินชั้น ๒ อาคารจอดรถ ๗ ชั้น ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 11 มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องส่งลมเย็น (AHU) อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 7 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าและแสงสว่างป้อมจุดตรวจจราจร และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักาาสะพานเทียบเคร่ืองบิน ยี่ห้อ SHINMAYWA ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 พ.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏบัติหน้าที่ให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ ( Taxi Meter) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 30 เม.ย. 2562