หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มพนักงาน บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 28 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 16 ก.ย. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและให้บริการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 9 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและให้บริการทั่วไป ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 9 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้ง Call Station และ Call Station Interface ระบบเสียงประกาศเที่ยวบินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 9 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรเช่าเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศระหว่างสำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับท่าอากาศยานภูมิภาค โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 3 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารของส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 3 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมปกป้องและรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 27 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวทางบริเวณอาคารคลังสินค้า BFS ในเขตฟรีโซน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 6 ส.ค. 2563