หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อแผงวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ส.ค. 2563
งานเช่าวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563
จัดจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ฝปข.ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563
งานจ้างซ่อมเครื่อง Carry on Baggage X-Ray ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563
คชจ.ด้าน ASQ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ย. 2563
งานจัดจ้างให้บริการข้อมูลด้านไออาร์บนเว็บเพจของนักลงทุนสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.64 )
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษากฏหมายของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการข้อมูลด้านไออาร์บนเว็บเพจของนักลงทุนสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 28 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคาร AOB, AIMS, สถานีดับเพลิง 3 สถานี (MAIN FIRE STATION, SUB - EAST, SUB - WEST) อาคารจ่ายน้ำประปา อาคารไฟฟ้าสนามบิน ศูนย์อาหารสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 25 ก.ย. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคาร AOB,AIMS,สถานีดับเพลิง 3 สถานี (MAIN FIRE STATION,SUB-EAST,SUB-WEST) อาคารจ่ายนำ้ประปา,อาคารไฟฟ้าสนามบิน,ศูนย์อาหาร ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.ย. 2563