หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 21 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 21 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดบรรจุ ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 21 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดจากระยะไกล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 ก.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน (นางสาวพรปวีณ์ วงษ์โพธิ์ผล)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 21 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ณ ฝ่ายการแพทย์ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง (นายจักริน สราญรักษ์สกุล)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ณ ฝ่ายการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวณัฐณิชา สีลาวิวัฒน์)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน (นาย จิรวัส กมลศรี )
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 21 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาว จุฑามาศ ธนะ)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 21 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเผือกดามหลัง-สะโพก (KENDRICK EXTRICATION DEVICE) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ก.ย. 2561