หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับการจัดตั้งพื้นที่สำหรับกระจายสินค้า Zone 3 อาคาร WH-4
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 9 มี.ค. 2564
งานซื้ิอเก้าอี้ประธาน จำนวน 2 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 มี.ค. 2564
งานจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น Epson AL-M320DN, Epson Aculaser C9300N และ Brother MFC-L8690CDW เพื่อใช้งานภายใน ฝบร.ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ประธาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 8 มี.ค. 2564
ขอจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 มี.ค. 2564
การจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(PPE)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
ขอจัดจ้างแก้ไขเพิ่มเติมข้อความประกาศของระบบประกาศอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS) ที่ติดตั้งใช้งานในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
รายงานขอจัดซื้ออุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมท่อน้ำประปาอาคาร TBT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
งานซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง 5 ตัว โต๊ะขาพับ 1 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564