หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาซื้อขายรถแทรกเตอร์ดันดินตีนตะขาบ (Bulldozer) เครื่องยนต์มีแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๕ แรงม้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ คัน
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๐-๖๒๑๐๑๘
วันที่ทำสัญญา : 22 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
สัญญาจ้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 20 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CH๑๐-๖๒๑๐๐๓
วันที่ทำสัญญา : 20 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทรี คลีน แอนด์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑,๙๓๐,๘๗๙.๒๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 เม.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CL10-620013
วันที่ทำสัญญา : 25 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 23,211,143.40
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CL10-620012
วันที่ทำสัญญา : 11 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 30,929,017.68
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างทำความสะอาดผนังกระจกด้านนอกอาคาร และผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๐-๖๒๑๐๑๒
วันที่ทำสัญญา : 21 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แคร์แอนด์คลีน (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๕,๙๒๖,๕๙๗.๓๒ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑๒ งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๐-๖๒๑๐๑๓
วันที่ทำสัญญา : 27 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๕,๓๐๗,๖๔๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๓๖ งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างดำเนินการกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า : Cargo Network ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CH10-621022
วันที่ทำสัญญา : 26 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท มีสไตล์ ออกาไนเซอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,637,100.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 มี.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงานและลูกจ้างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CS10-621052
วันที่ทำสัญญา : 19 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรทิพย์ แทรเวล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 183,870,390.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างแรงงานช่วยปฏิบัติงานในส่วนซ่อมบำรุง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CS10-621040
วันที่ทำสัญญา : 15 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูนทวีสิน
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,846,864 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24 งวด
ซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 130 กิโลวัตต์ เกียร์ออโต้ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง อุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉินเครื่องขยายเสียง/ไซเรน และไฟสปอร์ตไลท์แบบปรับทิศทางจำนวน 2 ดวง พร้อมกล้องมองภาพจำนวน 1 คัน (สรภ.ทหญ.)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทหญ.
Display Date : 21 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 3CP10-621002
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด โอโต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,156,000
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 พ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน