หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 250 KVA (พร้อมติดตั้ง ATS,Bypass) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CP10-621005
วันที่ทำสัญญา : 4 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วินบริดจ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,374,000.44 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 พ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 730 วัน
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 6 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๐-๖๒๑๐๑๐
วันที่ทำสัญญา : 6 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็น แอนด์ เจ อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๕,๒๖๑,๑๙๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๓๓ งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเอกชนเป็นผู้ช่วยเหลืองานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 12 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS10-621003
วันที่ทำสัญญา : 12 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : หจก.รีนิวเทเลคอม
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 15,211,894.79 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ธ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลืองานบัตรอนุญาต ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 1 ปี
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 12 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS10-6210014
วันที่ทำสัญญา : 23 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,154,939.39 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างขยายแนวรั้วกั้นระหว่าง Airside กับ Landside ด้านทิศใต้
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 พ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CI๑๐-๖๒๑๐๐๒
วันที่ทำสัญญา : 19 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๙,๖๕๒,๘๖๓.๖๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 พ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : 730 วัน
สัญญาจ้างทำกระเป๋าเป้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๐-๖๒๐๐๐๖
วันที่ทำสัญญา : 7 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บี บี อินเนอร์แวร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,332,150.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 8 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 4 ม.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
สัญญาจ้างทำการควบคุม ปัองกันและกำจัดสัตว์ และแมลงรบกวน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 6CS10-621023
วันที่ทำสัญญา : 9 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 10,550,200.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 34
การรับประกันผลงาน : -
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทหญ.
Display Date : 3 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 3CS10-621001
วันที่ทำสัญญา : 11 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ควินตัส แอดวานซ์ โปรดัคส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8,180,329.25
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : ระยะเวลาประกัน 3 ปี
สัญญาซื้อขายชุดเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศบริสุทธิ์ (SCBA) พร้อมถังอัดอากาศสำรอง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 29 พ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 1CP10-620007
วันที่ทำสัญญา : 19 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เดรเกอร์ เซฟตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,655,784.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 29 มี.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 29 พ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๐-๖๒๐๐๐๕
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินโนเวทีฟ มาร์เกตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,989,945.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -