หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 6 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๐-๖๓๑๐๐๘
วันที่ทำสัญญา : 15 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๕,๗๓๑,๗๗๖.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์บรรทุกเล็ก 4 ประตู DOUBLE CAB สีแดง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 ต.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CL10-631001
วันที่ทำสัญญา : 26 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เค.วาย. ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,498,900.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 8 ต.ค. 2562
เลขที่สัญญา : สัญญาเลขที่ ๑CP๑๐-๖๓๐๐๐๒
วันที่ทำสัญญา : 8 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๐,๓๘๑,๖๓๘.๒๐
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 13 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 23 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๐-๖๓๑๐๑๐
วันที่ทำสัญญา : 23 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เอส.เทคนิคคอล แอนด์ ซัพพลาย (๒๐๐๐) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๗,๐๘๙,๔๗๗.๖๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑๒ งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเอกชนควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานที่อาคารผู้โดยสาร และอาคารจอดรถ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 ต.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CS10-631004
วันที่ทำสัญญา : 27 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส.เอส.แอร์ เซอร์วส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 53,318,100.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ต.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 ต.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CP๑๐-๖๒๐๐๓๖
วันที่ทำสัญญา : 7 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เซทเทค อินโนเวชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 959,790.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 8 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 4 ก.พ. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 1,825 วัน
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กไม่เกิน ๗๕ ตัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และพื้นที่อาคารรอบนอกของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 20 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๐-๖๓๑๐๐๓
วันที่ทำสัญญา : 20 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๖,๓๒๔,๑๑๒.๖๑ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๓๖ งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบระบายอากาศ และระบบระบายควัน ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๐-๖๓๑๐๐๕
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๕,๙๙๐,๒๑๒.๐๒ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ต.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๓๖ งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-ส่งสินค้าที่ผ่านพิธีศุลกากร ประจำสถานีตรวจสอบศุลกากร (Customs Checking Post) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 5 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๐-๖๓๑๐๐๒
วันที่ทำสัญญา : 5 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๖,๖๔๔,๗๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ต.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบไฟ Low Visibility Procedure (LVP) พร้อมระบบควบคุม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๐-๖๒๑๐๓๘
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๖,๕๕๒,๘๙๔.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 มี.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๓ งวด
การรับประกันผลงาน : ๗๓๐ วัน