หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ค่าสมาชิกโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ CFZ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : GCP10-640395
วันที่ทำสัญญา : 14 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : OPTIMIZED SOLUTION CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 348820
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อ Graphic Display Display Unit สำหรับจอภาพแสดงข้อมูลเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 620 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : GCP10-640387
วันที่ทำสัญญา : 22 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไอ.เจ. สยามจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7425436.2
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ธ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 3 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ขอจัดซื้อยางรถดับเพลิงอากาศยาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : GCP10-640367
วันที่ทำสัญญา : 14 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : GIANT TIRE & SERVICE CO.,LTD
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 982688
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 13 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ซื้อตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อใช้เป็นห้องตรวจค้นส่วนบุคคล และห้องติดตั้งเครื่อง X-Ray ทดม. จำนวน 6 ตู้
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : FCP10-640190
วันที่ทำสัญญา : 16 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษีท นพี กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1460000
วันเริ่มต้นสัญญา : 17 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ม.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างแรงงานภายนอกขับรถพยาบาลและสนับสนุนบริการทางงการแพทย์ ณ ทสภ. 1 ต.ค.64-30 ก.ย.67
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : GCS10-640389
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเซีย โลจิสติกส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4383576
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ชุดอุปกรณ์เกี่ยวลากวัตถุต้องสงสัย (Hook and Line Kit) จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : GCP10-640382
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : THAI CHEM-TECH INNOVATION LTD.,PART
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 532860
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานก่อสร้างรางระบายน้ำฝน จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : DCI10-640094
วันที่ทำสัญญา : 7 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 834511.68
วันเริ่มต้นสัญญา : 8 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 ม.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างปรับปรุงป้ายรองรับการปรับทิศทางการจราจรบริเวณแยกบัสเทอมินอล
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : GCH10-640357
วันที่ทำสัญญา : 8 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : S. SETHAPORN TRAFFIC CO.,LTD
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 600270
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 พ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System : FSS) ของ ทอท. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ACP10-640142
วันที่ทำสัญญา : 15 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 28890000
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 มิ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 730
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างตรวจสุขภาพหูผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงในพื้นที่ NEF> 40 ตามรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 ส.ค. 2564
เลขที่สัญญา : GCH10-640340
วันที่ทำสัญญา : 26 ส.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : MAROONGROGE CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2214900
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 พ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564