หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Hand Held Metal Detector : HHMD)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CP๑๐-๖๑๐๐๑๘
วันที่ทำสัญญา : 11 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ เอส แอล เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๕๖๓,๒๔๘.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 ธ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ Server ของระบบ MIS
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CS๑๐-๖๒๐๐๐๓
วันที่ทำสัญญา : 19 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,980,164.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 8 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูล
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 14 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CS๑๐-๖๒๐๐๐๑
วันที่ทำสัญญา : 14 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 635,580.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างงานต่อเติมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนเข้าอาคารสถานีดับเพลิง 1 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 12 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CI10-611001
วันที่ทำสัญญา : 5 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรวิษณุ อันดามัน จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,527,175.53
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 ก.พ. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
สัญญาจ้างงานปรับปรุงป้ายหลุมจอดอากาศยานหมายเลข 40 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 12 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CI10-611002
วันที่ทำสัญญา : 5 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรวิษณุ อันดามัน จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 693,843.93 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 4 พ.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง ระยะเวลา 2 ปี ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 11 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CL10-611001
วันที่ทำสัญญา : 30 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,640,000.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ตันความเย็น ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CP10-611011
วันที่ทำสัญญา : 27 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,136,000.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 ม.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
งานจัดซื้อน้ำยาดับเพลิงโฟม AFFF3% ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 ส.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CP10-611009
วันที่ทำสัญญา : 10 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 786,450.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 ส.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างปรับปรงุระบบไฟ Taxiway A และ B ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ส.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CH10-611002
วันที่ทำสัญญา : 14 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ควินตัส แอดวานซ์ โปรดัคส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,851,00.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 ก.พ. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : -
งานจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ส.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS10-611006
วันที่ทำสัญญา : 26 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรวิษณุ อันดามัน จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 12,487,791.13
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ส.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
การรับประกันผลงาน : -