หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาจ้างวางสายสัญญาณพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 25 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CH10-621005
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เจริญวิริยะ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 890,000.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 7 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CS10-621014
วันที่ทำสัญญา : 7 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเอสเอสเอ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,044,000.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : สัญญาเลขที่ ๑CH๑๐-๖๒๐๐๔๑
วันที่ทำสัญญา : 13 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓,๘๖๐,๑๙๐.๐๐ บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างออกแบบปฏิทิน Year Planner และสมุดบันทึกบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี ๒๕๖๓
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 15 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH10-620042
วันที่ทำสัญญา : 14 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท มันเดย์ครีเอชั่นจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 684,800.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจะซื้อจะขายยางแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 8 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๐-๖๒๑๐๒๗
วันที่ทำสัญญา : 8 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑,๒๒๕,๑๕๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๒ งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างดูแลสวนหย่อมและไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (พื้นที่ดูแลมาก)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 14 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CS10-621076
วันที่ทำสัญญา : 31 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูอาร์ แอนด์ ทรีทริม
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 80,892,000.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 15 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CH10-621052
วันที่ทำสัญญา : 1 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อะลาโมด จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,314,816 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาปรับปรุงขยายห้องโถง BUSGATE อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร ๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 15 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CI๑๐-๖๒๑๐๐๗
วันที่ทำสัญญา : 15 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๓,๔๘๐,๓๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๒ งวด
การรับประกันผลงาน : ๗๓๐ วัน
สัญญาจ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับสี่อมวลชน (Press Tour)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CH10-621056
วันที่ทำสัญญา : 2 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,525,650.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน Stopway Lights สำหรับทางวิ่งฝั่งตะวันออก ๒๑L
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๐-๖๒๑๐๒๕
วันที่ทำสัญญา : 22 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ควินตัส แอดวานซ์ โปรดัคส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓,๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 ม.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๒ งวด
การรับประกันผลงาน : ๗๓๐ วัน