หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านนิรภัยของสนามบิน (e-Safety) และด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (e-Security) ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : สัญญาเลขที่ ๑CH๑๐-๖๒๐๐๒๑
วันที่ทำสัญญา : 30 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๖,๒๑๕,๐๐๐.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5
การรับประกันผลงาน : 365
สัญญาซื้อขายสายพาน (Belt for Conveyor) เพื่อใช้กับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP10-621058
วันที่ทำสัญญา : 13 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดว๊านซ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6,066,900.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 ม.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 4CS10-621012
วันที่ทำสัญญา : 31 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 148,871,315.58 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 4CS10-621011
วันที่ทำสัญญา : 31 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 106,220,914.44 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED และอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณห้องโถงเคาน์เตอร์เช็คอินอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 11 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 4PC10-621014
วันที่ทำสัญญา : 5 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,249,354
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ต.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 3 ปี
สัญญาจ้างติดตั้งพื้นพรมบริเวณสายพานรับกระเป๋าขาเข้าภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 11 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 4CI10-621005
วันที่ทำสัญญา : 6 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรวิษณุ อันดามัน จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 765,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 7 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 6 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 720 วัน
สัญญาจ้างทำถาดรองรับกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Tub)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 6CH10-621032
วันที่ทำสัญญา : 31 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สุภาภรณ์ พลาสติก จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,824,350 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 29 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
สัญญาจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ Airside ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 10 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 6CH10-621038
วันที่ทำสัญญา : 31 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 36,465,476.95 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 35 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายอะไหล่สำหรับบำรุงรักษาทางเลื่อน KONE คงคลัง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 6 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP10-621060
วันที่ทำสัญญา : 28 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,737,318 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาซื้อขายอะไหล่สำหรับบำรุงรักษาทางเลื่อน KONE คงคลัง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 6 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP10-621059
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6,897,755 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน