หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานพัฒนาบ่อบาดาล 12 บ่อ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : DCH10-630004
วันที่ทำสัญญา : 2 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พงษ์มงคล วิศวกรรมจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1270129.95
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 ก.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคาร AOT, พื้นที่หน้าอาคาร Main terminal และตัดหญ้าบริเวณริมถนน Eastwest Main Service Access และพื้นที่ต่อเนื่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 29 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 6CS10-641008
วันที่ทำสัญญา : 22 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูอาร์ แอนด์ ทรีทริม
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 46,404,273.60 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ Sorting Area อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 6CH10-631052
วันที่ทำสัญญา : 10 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,289,800.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 ก.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงด้านนอกอาคาร MAIN TERMINAL, AOB และ AIMS ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 6CS10-641006
วันที่ทำสัญญา : 16 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 15,985,800.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ต.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๐-๖๒๑๐๑๐
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็น แอนด์ เจ อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๕,๒๕๗,๓๘๖.๗๙ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๓๓ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่อง X-Ray อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CP10-631020
วันที่ทำสัญญา : 22 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เวฟ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,038,350.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CH10-631002
วันที่ทำสัญญา : 2 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 9,520,000.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างพัฒนาบ่อบาดาล 12 บ่อ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CH10-631011
วันที่ทำสัญญา : 2 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พงษ์มงคล วิศวกรรม จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,270,129.95
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 ก.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งไมโครโฟนชุดระชุม ประจำห้องประชุม 2 อาคารสำนักงาน และซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องประชุม ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CP10-631026
วันที่ทำสัญญา : 4 ส.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 687,689.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 พ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างเอกชนให้บริการพนักงานประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ECS10-630010
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็น ดี เอ็นจิเนียริ่ง(1993) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 12121000
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ต.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563