หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างพิมพ์สติกเกอร์ติดสัมภาระของผู้โดยสาร (SECURITY CHECKED) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 2PH10-611004
วันที่ทำสัญญา : 18 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เกรซ ยูเนี่ยน โปรดักซ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 770,400.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ส.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : งวดเดียว
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานพิธีการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.61 ถึงวันที่ 1 ก.ค. 64
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS10-611004
วันที่ทำสัญญา : 29 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6,494,472
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
การรับประกันผลงาน : -
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๒PH๑๐-๖๑๑๐๑๗
วันที่ทำสัญญา : 26 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรม พิริยะพาณิชย์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 945,000.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ธ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
จ้างเปลี่ยนพรมห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ห้อง VIP และห้อง Corridor
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๒PH๑๐-๖๑๑๐๑๐
วันที่ทำสัญญา : 24 พ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,850,000.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 พ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : งวดเดียว
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำ ประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำเสียก่อนปล่อยออกลำรางน้ำสาธารณะ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๒PH๑๐-๖๑๑๐๑๑
วันที่ทำสัญญา : 7 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีเอส จักรกล
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,996,000.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 พ.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : งวดเดียว
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
จ้างก่อสร้างระบบป้องกันดินพังทลายบริเวณคันดินรางระบายน้ำทางทิศตะวันตกท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๒PH๑๐-๖๑๑๐๐๒
วันที่ทำสัญญา : 16 มี.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 14,770,000.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 มี.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 ส.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : งวดเดียว
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CP10-611006
วันที่ทำสัญญา : 3 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 264999.41
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
สัญญางานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินงานควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS10-611003
วันที่ทำสัญญา : 22 พ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8185500
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
สัญญาจ้างสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CH10-611003
วันที่ทำสัญญา : 4 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : มี บริษัท ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2019304
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
สัญญาซื้อขายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CP10-611005
วันที่ทำสัญญา : 28 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท รัตนโกสินทร์รุ่งเรือง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1085622
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี