หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 มี.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๐-๖๑๑๐๒๓
วันที่ทำสัญญา : 30 มี.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 43,870,000.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Traditional Media)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 เม.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 1CH10-610022
วันที่ทำสัญญา : 11 เม.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5296500
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : -
งานซื้อพร้อมติดตั้งชุดควบคุมการผลิตน้ำประปาด้วยระบบ PLC จำนวน 1 งาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 เม.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CP10-611002
วันที่ทำสัญญา : 9 เม.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนาท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1743993
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 6 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานดูแลสวนและไม้ประดับ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 29 มี.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๐-๖๑๑๐๒๒
วันที่ทำสัญญา : 29 มี.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๗,๔๐๔,๔๐๐.๐๐
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 30 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ซื้อขายเก้าอี้คอมพิวเตอร์ ไม่มีเท้าแขน มีล้อ พนักพิงต่ำ ขนาดประมาณ 48 x 57 x 101 เซนติเมตร
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 14 มี.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๐-๖๑๑๐๐๓
วันที่ทำสัญญา : 14 มี.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เพรสซิเด๊นท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๕๖๔,๔๓๕.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 มี.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 13 พ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างทำวีดิทัศน์ภารกิจเพื่อการประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 10 เม.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 1CH10-610020
วันที่ทำสัญญา : 2 เม.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,213,380
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
จ้างจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 เม.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 6CH10-611013
วันที่ทำสัญญา : 4 เม.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เบรน ครีเอทีฟ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,261,784.19.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 เม.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด