หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาจ้างบริษัทจัดทำค่าดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อมาตรฐานการบริการของพนักงาน Front line และสำรวจคุณภาพการบริการของพนักงาน Front Line ตามค่าดัชนีชี้วัด (KPI)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 6CH10-621016
วันที่ทำสัญญา : 13 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฮาบิ32 จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 697,640 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
สัญญาซื้อขายพัสดุไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟและอุปกรณ์ประกอบภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน (คงคลัง)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP10-621028
วันที่ทำสัญญา : 1 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 712,523,70 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 เม.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาซื้อขายพัสดุไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟและอุปกรณ์ประกอบภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน (คงคลัง)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP10-621027
วันที่ทำสัญญา : 8 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ช.รุ่งแสนไลท์ติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,712,492.20 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 เม.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาซื้อขายพัสดุไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟและอุปกรณ์ประกอบภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน (คงคลัง)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP10-621029
วันที่ทำสัญญา : 4 ม.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไนน์กรุ๊ปเทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 342,230.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 มี.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาซื้อขายของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CP๑๐-๖๒๐๐๑๓
วันที่ทำสัญญา : 20 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พีเอสที ไทยเทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘๒๓,๙๐๐.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CP๑๐-๖๒๐๐๑๔
วันที่ทำสัญญา : 20 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แคนดี้ส์ แดนดี้ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๗๕๖,๘๑๑.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างทำวีดิทัศน์ภารกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 20 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH10-620009
วันที่ทำสัญญา : 29 ม.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ครีเอทีฟ พลาซ่า จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,251,900.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างการวางแผนสื่อสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกแบบบูรณาการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 20 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH10-620011
วันที่ทำสัญญา : 30 ม.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,664,300.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 31 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 ต.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างทำระบบส่งข่าวสารผ่านข้อความสั้น (Short Message Service (SMS))
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH10-620001
วันที่ทำสัญญา : 27 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 447,260.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
สัญญาจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์จากสถานีจ่ายน้ำประปา ๑ ถึงช่องทาง ๓ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 8 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CI๑๐-๖๒๑๐๐๔
วันที่ทำสัญญา : 8 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท นีโอเวชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๐,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๓ งวด
การรับประกันผลงาน : ๒ ปี