หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ IT Infrastructure Consolidation
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : ACP10-640044
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 44726000
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 ส.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ขอจัดซื้อซองใส่บัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : GCP10-640123
วันที่ทำสัญญา : 24 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : S.CYBER CO.,LTD
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 246100
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ขอจัดซื้อซองใส่บัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : GCP10-640123
วันที่ทำสัญญา : 24 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : S.CYBER CO.,LTD
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 246100
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับ-ส่งพัสดุ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ACS10-640029
วันที่ทำสัญญา : 30 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1217232
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน บริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน อาคารทั่วไป พื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : GCP10-640139
วันที่ทำสัญญา : 1 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 26493200
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 ก.พ. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน บริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน อาคารทั่วไป พื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : GCP10-640139
วันที่ทำสัญญา : 1 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 26493200
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 ก.พ. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนพื้นผิวทางวิ่ง และกำจัดสิ่งตกค้าง บนพื้นผิวทางในเขต ทภก. ด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลา 3 ปี
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : DCH10-640022
วันที่ทำสัญญา : 3 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คลีโนซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย)จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 46,837,973.00
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 16 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต(Asphaltic Concrete)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : FCP10-640059
วันที่ทำสัญญา : 19 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4001800
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เครื่องเติมอากาศ จำนวน 16 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : BCI10-640078
วันที่ทำสัญญา : 1 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โซลิค อินเตอร์เทค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2520000
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 2ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างเหมาเอกชน กำจัดปลวก หนู และแมลง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : BCS10-640077
วันที่ทำสัญญา : 24 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 675000
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มี.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564