หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ปี ๒๕๖๓ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๒,๗๕๑ ชุด
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 2 ก.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ๗CH๑๐-๖๓๑๐๑๒
วันที่ทำสัญญา : 2 ก.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓,๘๒๖,๖๔๑.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการจัดการ (Enterprise Data Warehouse : EDW)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 2 ก.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 1CH10-630033
วันที่ทำสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 55,051,500.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 มิ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ด้วยวัสดุมอดิฟายด์คินกรีต ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 24 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 2CH10-631006
วันที่ทำสัญญา : 24 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พัซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 14,600,000.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณ Busgate อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CI10-631008
วันที่ทำสัญญา : 10 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,968,169.34
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 พ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : 730 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณผนังกระจก สำหรับอาคารผู้โดยสาร ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 25 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CH10-631007
วันที่ทำสัญญา : 25 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8,278,900.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CP10-631015
วันที่ทำสัญญา : 24 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.อาร์.พี.โปรดักส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 637,934.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญางานจ้างเอกชนดูแลและซ่อมแซมเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Explosive Detection System (EDS) ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CS12-631009
วันที่ทำสัญญา : 29 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.ที.เอส.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 41,697,900.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณโถงพักคอยผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 1 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CI10-631009
วันที่ทำสัญญา : 12 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรวิษณุ อันดามัน จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8,561,527.10
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ธ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องเป่าลมมืออัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 6CP10-631077
วันที่ทำสัญญา : 19 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อินเตอร์ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,139,550.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบปรับแรงดัน (BOOSTER PUMP) จำนวน 1 ชุด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CP10-631018
วันที่ทำสัญญา : 17 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอ็น.เอ็น.ฟีนิกซ์ 828 จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 746,298.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563