หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกาศเชิญชวน
งานจ้างที่ปรึกษางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 27 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 4CH6.2-621001
วันที่ทำสัญญา : 27 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,939,953.40 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5