หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกาศเชิญชวน
สัญญาจ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาและพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานภายนอกที่เหมาะสม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 2 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CH๖-๖๒๐๐๓๒
วันที่ทำสัญญา : 1 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วันเนส ไอพีเอส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,004,560.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด