หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CL11-630001
วันที่ทำสัญญา : 17 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,135,934.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบ IP Telephone System ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 6 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP11-631015
วันที่ทำสัญญา : 4 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๔,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 เม.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดเดินทาง ไปประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน สาธารณรัฐอิตาลี
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 ต.ค. 2562
เลขที่สัญญา : สัญญาเลขที่ ๑CH๑๑-๖๓๐๐๐๕
วันที่ทำสัญญา : 17 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓,๙๕๙,๐๐๐.๐๐
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 พ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (เครื่องเดิม) และระบบท่อลม บริเวณ International Departure Bus-gate อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 ต.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CH๑๑-๖๓๑๐๐๑
วันที่ทำสัญญา : 3 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรพัชร ๒๕๔๙ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒,๓๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ม.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๑ ปี
งานจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันปานกลาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 1 ต.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.14772/2562
วันที่ทำสัญญา : 1 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6,955,000.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : -
จ้างดำเนินการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 20 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH11-620047
วันที่ทำสัญญา : 18 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 76,789,620.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 10 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CS11-620016
วันที่ทำสัญญา : 30 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : กิจการค้าร่วมล็อกซเล่ย์ - สกาย ไอซีที คอนโซเตียม ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 97,200,000.54
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน The 25th World Routes Development Forum 2019
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 10 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH11-620043
วันที่ทำสัญญา : 3 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6,799,957.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 ต.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สู่มาตรฐาน ISO 45001 : 2018
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CH๖-๖๒๐๐๓๕
วันที่ทำสัญญา : 22 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โปรซิสเทม เมเนจเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7,490,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : สัญญาเลขที่ ๑CH๑๑-๖๒๐๐๓๔
วันที่ทำสัญญา : 27 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘๑๑,๕๑๔.๗๕
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : -