หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างดำเนินการโครงการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และประเมินสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) ของพนักงานกลุ่มงาน Safety & Security ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 12 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๑-๖๑๐๐๒๙
วันที่ทำสัญญา : 12 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอช อาร์ เอส เอส (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,815,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 ธ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management) รุ่นที่ ๒๐ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๑-๖๑๐๐๓๕
วันที่ทำสัญญา : 11 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒,๔๒๓,๑๒๒.๐๐
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 ส.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มิ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๑๑๐๐๒
วันที่ทำสัญญา : 27 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เค.วาย. ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,990,200.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนพื้นผิวทางวิ่ง ด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) ครั้งที่ 3/61 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4 CH11-611007
วันที่ทำสัญญา : 28 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4006080
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
สัญญาจ้างจัดแสดงนิทรรศการครบรอบการดำเนินงาน ๓๙ ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มิ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๑-๖๑๐๐๓๒
วันที่ทำสัญญา : 26 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ครีเอทีฟ พลาซ่า จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 ส.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มิ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 1CH11-610028
วันที่ทำสัญญา : 4 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5510500
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ธ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างบริษัทภายนอกจัดพิธีเปิดอาคารผุ้โดยสารภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 25 มิ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CH11-611006
วันที่ทำสัญญา : 15 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท กู้ดโมเม้นต์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1175127.50
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 ก.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งสัญญาณเสียง สัญญาณไฟทางเลื่อนสำหรับผู้พิการ อาคาร South Corridor
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 มิ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๑-๖๑๑๐๐๘
วันที่ทำสัญญา : 21 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซากาโต้ เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 778,960.00
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาซื้อขายยางล้อรถดับเพลิงอากาศยาน ROSENBAUER
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 มิ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๑-๖๑๑๐๐๔
วันที่ทำสัญญา : 19 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีเอสแอล เอเซีย-แปซิฟิก จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,390,957.20
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ม.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 5 มิ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CL๑๑-๖๑๐๐๐๙
วันที่ทำสัญญา : 31 พ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 11,831,867.40
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -