หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนพื้นผิวทางวิ่งด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 9 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 4CH11-621003
วันที่ทำสัญญา : 29 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 11,170,800.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : 1 เดือน
สัญญาจ้างดำเนินโครงการ “DMK, The One Society : ASQ Begins” ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CH๑๑-๖๒๑๐๐๔
วันที่ทำสัญญา : 27 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฮาบิ32 จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒,๙๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๒๑๐๐๖
วันที่ทำสัญญา : 27 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๕,๑๑๑,๙๘๙.๒๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายยางรถดับเพลิงอากาศยาน ขนาด ๒๔R๒๑
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๑-๖๒๑๐๑๖
วันที่ทำสัญญา : 5 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีเอสแอล เอเซีย-แปซิฟิก จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑,๓๘๗,๗๔๗.๒๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ต.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ณ สำนักงานใหญ่
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 5 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CP11-620020
วันที่ทำสัญญา : 28 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6,634,000.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาซื้อขายอะไหล่ Spare Part สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 2 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๑-๖๑๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 341,019.70 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน The Routes Development Forum for Asia 2019
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 28 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH11-620015
วันที่ทำสัญญา : 4 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,099,999.85
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 มี.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมระบบนำจอดอากาศยาน (VDGS) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 10 เดือน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CS11-621002
วันที่ทำสัญญา : 26 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเซีย โลจิสติกส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7,093,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ม.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 10
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างจัดนิทรรศการในงาน International Tourismus Borse (ITB 2019) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 28 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH11-620014
วันที่ทำสัญญา : 26 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท 2 ทะเล้น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,011,600.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CP๑๑-๖๒๐๐๑๕
วันที่ทำสัญญา : 27 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,978,241.94
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 29 ก.พ. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365