หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างซ่อมม่านกันสาดอัตโนมัติบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 6CH11-631029
วันที่ทำสัญญา : 17 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บี.แอล.ที.แอสโซซิเอทส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,199,898.00 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : 730 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบติดตามสัมภาระเกินขนาด (OOG) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CP11-631002
วันที่ทำสัญญา : 10 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอล อี ดี สไมล์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 834,600.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control System - ACS) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CP11-630019
วันที่ทำสัญญา : 27 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 45,475,000
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CS11-630012
วันที่ทำสัญญา : 31 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 290,611,572.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 8 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Network Access Control : NAC) ณ สำนักงานใหญ่, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 1 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CP11-630018
วันที่ทำสัญญา : 25 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : กิจการค้าร่วม เอเอ็น คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 17,147,820.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 1CS11-630008
วันที่ทำสัญญา : 9 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โค้ดสวีท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,896,855.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพ เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ทภก. ไตรมาสที่ 2-4 ปีงบประมาณ 2563 (ม.ค.63 - ก.ย.63) และไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CH11-631001
วันที่ทำสัญญา : 2 ธ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายวิโรจน์ ภู่ต้อง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 610,000.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunk Radio System ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CL11-631001
วันที่ทำสัญญา : 10 ม.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,668,986.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างจัดนิทรรศการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในงาน International Tourismus Borse (ITB 2020) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 26 ก.พ. 2563
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๑-๖๓๐๐๒๒
วันที่ทำสัญญา : 26 ก.พ. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท 2 ทะเล้น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,133,580.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 26 ก.พ. 2563
เลขที่สัญญา : 1CP11-630016
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.พ. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,883,372.53
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563