หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CH๖-๖๒๐๐๓๑
วันที่ทำสัญญา : 14 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,996,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการทบทวนอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่างๆ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH6-620025
วันที่ทำสัญญา : 23 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 10,000,000.00
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ก.พ. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างจัดโครงการสื่อมวลชนภูเก็ตสัญจร
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 28 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CH11-621004
วันที่ทำสัญญา : 24 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ภูเก็ตเดสเนชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 970,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่อง Carry on Baggage X-Ray แบบ CT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคารรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP11-621057
วันที่ทำสัญญา : 16 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอสเอเอเอส(ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 92,020,000.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 17 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ (Taxi Meter) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CS11-621003
วันที่ทำสัญญา : 21 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ภูเก็ต แท๊กซี่มิเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 13,449,504.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 มิ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสัมมนาและศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ตามโครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๑-๖๒๐๐๒๗
วันที่ทำสัญญา : 17 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,686,707.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟ อาคารสถานีดับเพลิง ๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๑-๖๒๑๐๒๐
วันที่ทำสัญญา : 13 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ เอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑,๖๓๗,๐๔๗.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 ต.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๗๓๐ วัน
เช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๙๙๓ ซีซี. เกียร์อัตโนมัติ ยี่ห้อ BMW รุ่น 730Ld Pure Excellence
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 14 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CL๑๑-๖๒๐๐๑๕
วันที่ทำสัญญา : 14 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,198,680.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 พ.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กลุ่มอาคารภายในพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP11-621051
วันที่ทำสัญญา : 23 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,247,000 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 6 คัน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง เมษายน 2567
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 2 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CL11-621002
วันที่ทำสัญญา : 23 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6,875,999.76 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -