หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
งานจ้างตกแต่งภูมิทัศน์ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : FCH11-640103
วันที่ทำสัญญา : 21 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5296500
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 ก.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างปรับย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : GCH11-640183
วันที่ทำสัญญา : 18 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ADVANCE BUSINESS SOLUTIONAND SERVICES CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2894350
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
สัญญาจ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพ เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ทภก. ไตรมาสที่ 2-4 ปีงบประมาณ 2563 (ม.ค.63 - ก.ย.63) และไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CH11-631001
วันที่ทำสัญญา : 2 ธ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายวิโรจน์ ภู่ต้อง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 610,000.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมทุนและโครงการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : GCH2-640091
วันที่ทำสัญญา : 30 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : PRIME CONSULTANT INTERNATIONAL / C&C INTERNATIONAL VENTURE
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 77970900
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมทุนและโครงการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : GCH2-640091
วันที่ทำสัญญา : 30 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : PRIME CONSULTANT INTERNATIONAL / C&C INTERNATIONAL VENTURE
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 77970900
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
เช่ารถยนต์เก๋งนี่ง 4 ประตู จำนวน 5 คัน (รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : GCL11-640011
วันที่ทำสัญญา : 24 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : NUMBER ONE CAR RENTAL CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6689430
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ม.ค. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารของ ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 1CI11-640001
วันที่ทำสัญญา : 29 ต.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บลู อาช คอน จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 706,200.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.พ. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 730 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน (ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 - 30 พ.ย.68)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 10 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๔๑๐๐๑
วันที่ทำสัญญา : 10 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘๙๒,๓๘๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๖๐ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunk Radio System ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CL11-621003
วันที่ทำสัญญา : 6 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,540,800.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562
เช่าเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร Trunked Radio System ณ ทดม. จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 - 31 ก.ค.64)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ต.ค. 2563
เลขที่สัญญา : FCL11-640002
วันที่ทำสัญญา : 21 ต.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6144517.8
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563