หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างดำเนินการโครงการ CRM Dating : Partnership for Success
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 15 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH11-620038
วันที่ทำสัญญา : 26 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 840,000.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างซ่อมเครื่องส่งลมเย็น (AHU) อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 2 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CH๑๑-๖๒๑๐๐๙
วันที่ทำสัญญา : 2 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔,๖๘๖,๖๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ต.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๒ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศทางเดินชั้น ๒ อาคารจอดรถ ๗ ชั้น ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CI๑๑-๖๒๑๐๐๘
วันที่ทำสัญญา : 30 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรพัชร 2549 จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 31 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ต.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
สัญญาจ้างซ่อมแซมผิวทางถนนภายในเขตสนามบินบริเวณหลุมจอด ๘๐-๙๐ และถนนทางด้านทิศใต้ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 1 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CH๑๑-๖๒๑๐๑๑
วันที่ทำสัญญา : 1 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔,๒๘๗,๔๙๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่่ขับรถในภารกิจของส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 1 ส.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CS11-621072
วันที่ทำสัญญา : 31 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 14,768,600.10 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ส.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สู่มาตรฐาน ISO 45001 : 2018
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CH๖-๖๒๐๐๓๕
วันที่ทำสัญญา : 22 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โปรซิสเทม เมเนจเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7,490,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : สัญญาเลขที่ ๑CH๑๑-๖๒๐๐๓๔
วันที่ทำสัญญา : 27 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘๑๑,๕๑๔.๗๕
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างจัดโครงการ "ตามรอยพ่อหลวง วิถีพอเพียง"
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 6CH11-621043
วันที่ทำสัญญา : 2 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท มีสไตล์ ออกาไนเซอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,679,900.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CH๖-๖๒๐๐๓๑
วันที่ทำสัญญา : 14 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,996,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการทบทวนอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่างๆ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH6-620025
วันที่ทำสัญญา : 23 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 10,000,000.00
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ก.พ. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -