หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอก เขตหวงห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 มี.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๑-๖๑๑๐๒๕
วันที่ทำสัญญา : 30 มี.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคร์แอนด์คลีน
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 18,725,000.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มี.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๑๑๐๐๑
วันที่ทำสัญญา : 27 มี.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,176,702.80 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม (Airside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 มี.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๑-๖๑๑๐๒๔
วันที่ทำสัญญา : 30 มี.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 31}666,650.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -