หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Emergency Hotline Telephone ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : GCS11-640397
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : UC CONNECT CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4173000
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย ทอท. เพิ่มเติม
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ACS11-640155
วันที่ทำสัญญา : 20 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5585400
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อของที่ระลึกอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบพกพาป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 100003050
วันที่ทำสัญญา : 17 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฮอพบอน จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 494768
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมปกป้องและรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ACP11-640151
วันที่ทำสัญญา : 15 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2097414
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ต.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างซ่อมและย้ายอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก ณ ทดม., ทหญ. และ ทชร.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ส.ค. 2564
เลขที่สัญญา : ACH11-640118
วันที่ทำสัญญา : 16 ส.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินสแตนท์เซอร์วิสเซส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7946355
วันเริ่มต้นสัญญา : 17 ส.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 พ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 มิ.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ECL11-640015
วันที่ทำสัญญา : 1 มิ.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 282480
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ส.ค. 2564
เลขที่สัญญา : GCP11-640342
วันที่ทำสัญญา : 16 ส.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : S.SONGSROEM GROUP CO.,LTD
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3457555.2
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 ส.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 20
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ส.ค. 2564
เลขที่สัญญา : GCP11-640342
วันที่ทำสัญญา : 16 ส.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : S.SONGSROEM GROUP CO.,LTD
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3457555.2
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 ส.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 20
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ที่ปรึกษาตรวจสอบปรับปรุงอาคาร150อาคาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ส.ค. 2564
เลขที่สัญญา : GCI11-640339
วันที่ทำสัญญา : 13 ส.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1637100
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ส.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ส.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ที่ปรึกษาตรวจสอบปรับปรุงอาคาร150อาคาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ส.ค. 2564
เลขที่สัญญา : GCI11-640339
วันที่ทำสัญญา : 13 ส.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1637100
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ส.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ส.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564