หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญาจ้างหน่วยงานให้การรับรอง (Certify Body) การตรวจประเมินเพื่อรับรอง (Certification Audit) และการตรวจประเมินการรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Surveillance Audit) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 20 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH11-620012
วันที่ทำสัญญา : 1 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,461,000.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ม.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CL11-621001
วันที่ทำสัญญา : 7 ม.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,742,218.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ม.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง ทางขับและลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ม.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CH11-621001
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 9,770,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพ เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 2 ม.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CH12-621010
วันที่ทำสัญญา : 21 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายวิโรจน์ ภู่ต้อง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 554,160.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเอกชนควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปา ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 6 เดือน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 2 ม.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CS11-621001
วันที่ทำสัญญา : 24 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : หจก.เอ็น แอนด์ อาร์ กิจรุ่งโรจน์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,675,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างบำรุงรักษาตู้ MDB ภายในอาคาร Power House เขต Aiside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 26 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 6CH11-621007
วันที่ทำสัญญา : 11 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อาซีฟา จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 483,640.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 มี.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
จ้างพิมพ์หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหนังสือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 26 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๑-๖๒๐๐๐๘
วันที่ทำสัญญา : 26 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศิริชัยการพิมพ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒,๐๘๘,๘๒๗.๒๕
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 มี.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าวงจรเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับ กรมศุลกากร (วงจรหลักและวงจรสำรอง)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 6CL11-621003
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,864,368.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู จำนวน 5 คัน
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๒๑๐๐๓
วันที่ทำสัญญา : 13 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,749,922 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๒๑๐๐๒
วันที่ทำสัญญา : 17 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เค.วาย.ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,258,320 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -