หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 1CL11-620008
วันที่ทำสัญญา : 11 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7,919,326.80
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 1CL11-620007
วันที่ทำสัญญา : 7 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เค.วาย. ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 11,556,000.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 6 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๖CP๑๑-๖๒๑๐๐๗
วันที่ทำสัญญา : 9 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : เอเอส คอนซอร์เตียม (AS Consortium) ซึ่งประกอบด้วย บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ,บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘๐,๔๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 6 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๓ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ (สามร้อยหกสิบห้า) วัน
สัญญาเช่าวงจรอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 ต.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 6CL11-621001
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 442,980.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 8 ต.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CP๑๑-๖๑๐๐๒๒
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : กิจการค้าร่วม AM ACOUSTIC-01dB AIRPORT SOLUTIONS ประกอบด้วย บริษัท เอ เอ็ม อะคูสติค จำกัด และ บริษัท 01dB-Metravib
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 54,035,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ก.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 14 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 27 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS11-611005
วันที่ทำสัญญา : 19 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8,416,620.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าวงจรเช่าเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศระหว่าง สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับ ท่าอากาศยานภูมิภาค
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CL๑๑-๖๒๐๐๐๔
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 25,962,480.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญางานจ้างขนถ่ายขยะบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS11-611004
วันที่ทำสัญญา : 30 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,268,400.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 ส.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 1CP11-610013
วันที่ทำสัญญา : 24 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นิติบุคคลร่วมลงทุนเอเอส (AS Consortium) ประกอบด้วย บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 32,370,945.40
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 ม.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มิ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๑๑๐๐๒
วันที่ทำสัญญา : 27 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เค.วาย. ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,990,200.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -