หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
สัญญางานจ้างขนถ่ายขยะบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS11-611004
วันที่ทำสัญญา : 30 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,268,400.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับงาน The 24th World Route Development Forum
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 1CH11-610042
วันที่ทำสัญญา : 10 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,996,900.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม “CRM Forever Companion : Customer Engagement 2018”
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๑-๖๑๐๐๔๓
วันที่ทำสัญญา : 13 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็ม ธิงค์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 700,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายอะไหล่ Spare Part สำหรอบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๔๓ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๑-๖๑๑๐๐๖
วันที่ทำสัญญา : 11 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๒๒,๒๕๗.๒๕ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
สัญญาซื้อขายอะไหล่ Spare Part สำหรอบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๒๒ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๑-๖๑๑๐๐๕
วันที่ทำสัญญา : 11 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท มินนีมั่ม จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๔๑,๐๑๙.๗๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
สัญญาจ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามหลักสูตร “Advanced Management Program : AMP Plus” รุ่นที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๑-๖๑๐๐๔๑
วันที่ทำสัญญา : 4 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,574,228.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ใบสั่งจ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวก ในการจัดเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานลิแอช ราชอาณาจักรเบลเยียม และท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ และ ท่าอากาศยานลิแอช
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๑PH๑๑-๖๑๐๐๑๔
วันที่ทำสัญญา : 27 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๕,๕๑๔,๗๘๐.๐๐
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 ส.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 1CP11-610013
วันที่ทำสัญญา : 24 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นิติบุคคลร่วมลงทุนเอเอส (AS Consortium) ประกอบด้วย บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 32,370,945.40
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 ม.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการนวัตกรรมระบบรับรู้รายได้ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (POS)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 14 ส.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 1CH11-610037
วันที่ทำสัญญา : 1 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 995100
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 ส.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 1 ส.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CL๑๑-๖๑๐๐๑๓
วันที่ทำสัญญา : 31 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,847,794.90 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ม.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -