หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก สำนักงานใหญ่
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารของ ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 1CI11-640001
วันที่ทำสัญญา : 29 ต.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บลู อาช คอน จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 706,200.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.พ. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 730 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control System - ACS) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CP11-630019
วันที่ทำสัญญา : 27 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 45,475,000
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CS11-630012
วันที่ทำสัญญา : 31 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 290,611,572.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 8 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 1CS11-630008
วันที่ทำสัญญา : 9 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โค้ดสวีท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,896,855.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 26 ก.พ. 2563
เลขที่สัญญา : 1CP11-630016
วันที่ทำสัญญา : 25 ก.พ. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,883,372.53
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลแบบออนไลน์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 ก.พ. 2563
เลขที่สัญญา : 1CL11-630008
วันที่ทำสัญญา : 14 ม.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 36,770,216.16
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.พ. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24 งวด
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมต่อระหว่างทุกท่าอากาศยาน และเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ธ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 1CS11-620015
วันที่ทำสัญญา : 28 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8,599,590.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 28 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CL๑๑-๖๓๐๐๐๗
วันที่ทำสัญญา : 27 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เค.วาย. ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,717,180.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CL11-630001
วันที่ทำสัญญา : 17 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,135,934.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สู่มาตรฐาน ISO 45001 : 2018
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CH๖-๖๒๐๐๓๕
วันที่ทำสัญญา : 22 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โปรซิสเทม เมเนจเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7,490,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5 งวด
การรับประกันผลงาน : -