หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานดอนเมือง
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน (ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 - 30 พ.ย.68)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 10 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๔๑๐๐๑
วันที่ทำสัญญา : 10 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘๙๒,๓๘๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๖๐ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เช่าเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร Trunked Radio System ณ ทดม. จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 - 31 ก.ค.64)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ต.ค. 2563
เลขที่สัญญา : FCL11-640002
วันที่ทำสัญญา : 21 ต.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6144517.8
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๒๑๐๐๖
วันที่ทำสัญญา : 27 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๕,๑๑๑,๙๘๙.๒๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๒๑๐๐๑
วันที่ทำสัญญา : 13 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,605,000 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๒๑๐๐๒
วันที่ทำสัญญา : 17 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เค.วาย.ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,258,320 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู จำนวน 5 คัน
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๒๑๐๐๓
วันที่ทำสัญญา : 13 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,749,922 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 27 มิ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๑๑๐๐๒
วันที่ทำสัญญา : 27 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เค.วาย. ลีสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,990,200.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60 งวด
การรับประกันผลงาน : -