หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานภูเก็ต
สัญญาจ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพ เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ทภก. ไตรมาสที่ 2-4 ปีงบประมาณ 2563 (ม.ค.63 - ก.ย.63) และไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CH11-631001
วันที่ทำสัญญา : 2 ธ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายวิโรจน์ ภู่ต้อง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 610,000.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunk Radio System ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CL11-621003
วันที่ทำสัญญา : 6 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,540,800.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ Trunked Radio Systems ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CL11-631002
วันที่ทำสัญญา : 29 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,924,376.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบติดตามสัมภาระเกินขนาด (OOG) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CP11-631002
วันที่ทำสัญญา : 10 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอล อี ดี สไมล์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 834,600.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunk Radio System ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CL11-631001
วันที่ทำสัญญา : 10 ม.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,668,986.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563