หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมระะบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. (ระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 - 30 พ.ย.64)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 3010000673
วันที่ทำสัญญา : 27 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 457195.34
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ขออนุมัติใช้งบประมาณสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2564 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ระดับ 3-4)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000551
วันที่ทำสัญญา : 14 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ร้านตนานุวัฒน์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 14900
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ต.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เก็บถาดรองรับสัมภาระอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 ถึง 28 ก.พ.65
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : BCS12-640169
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติวิไล อินเตอร์เทรด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 246634.87
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เช่าวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunked Radio ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : GCL12-640325
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4391480
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เช่าวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunked Radio ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : GCL12-640325
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4391480
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เช่าวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunked Radio ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : GCL12-640325
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4391480
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้อยา จำนวน 14 รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ACP12-640147
วันที่ทำสัญญา : 20 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1094873.22
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 ต.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซือยา จำนวน 12 รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ACP12-640157
วันที่ทำสัญญา : 23 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 523655.86
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ต.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
การจัดทำโล่รางวัลให้แก่พนักงาน ทอท.ที่ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2564
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 3020000285
วันที่ทำสัญญา : 20 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 149874.9
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ACH3-640159
วันที่ทำสัญญา : 22 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3370500
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564