หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาเช่าเครื่องจัดเก็บข้อมูลกลาง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CL12-630002
วันที่ทำสัญญา : 27 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,701,300.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
หนังสือตกลงซื้อ ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 11 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.16939/2562
วันที่ทำสัญญา : 11 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เชียงใหม่อุปกรณ์เครื่องเย็น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 144,214.60.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
หนังสือตกลงจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปา อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและถังสูงเก็บน้ำ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 11 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.16961/2562
วันที่ทำสัญญา : 11 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โฟคัส เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 274,776.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องจ่ายบัตรจอดรถยนต์รายชั่วโมงอัตโนมัติ อาคารจอดรถยนต์ ๗ ชั้น ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 8 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ใบสั่งจ้าง ๗PH๑๒-๖๓๑๐๐๒
วันที่ทำสัญญา : 8 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บี.แอล.ที.แอสโซซิเอทส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 พ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
เช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อใช้เป็นห้องสูบบุหรี่ (ชั่วคราว) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 29 ต.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.๑๖๔๗๙/๒๕๖๒
วันที่ทำสัญญา : 29 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บำรุง คอนเทนเนอร์เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๒๔,๗๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๗ งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างบริษัทเอกชน ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบ BAS (Building Automation System) กลุ่มอาคาร PTC ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 6CS12-631019
วันที่ทำสัญญา : 31 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โรจน์ไพบูลย์ อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,906,400.00 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 พ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -
งานซื้ออุปกรณ์ Frequency Inverter ของระบบคัดแยกกระเป๋าสัมภาระแบบอัตโนมัติ (Tilt Tray Sorter) ในระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารปฏิบัติการสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (TBT) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(เ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 210004512
วันที่ทำสัญญา : 6 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท 99 พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 406,600.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 7 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
งานจ้างจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 พ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 210004535
วันที่ทำสัญญา : 6 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วิสด้อม ออร์แกไนเซอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 486,850.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 7 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 พ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าเครื่องปรับอากาศ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ทภก. ระยะเวลา 182 วัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 25 ต.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 4CL12-621001
วันที่ทำสัญญา : 25 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,370,000.01
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : 6 เดือน
ใบสั่งจ้างซ่อมฉนวนท่อเมนน้ำเย็น บริเวณ Service road พื้นที่หลังห้องรับรองพิเศษ (VIP) อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 31 ต.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗PH๑๒-๖๓๑๐๐๔
วันที่ทำสัญญา : 31 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สุวรพัชร ๒๕๔๙ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๙๙,๑๒๖.๑๑ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๙๐ วัน