หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 4CH12-621022
วันที่ทำสัญญา : 18 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ อาร์ กิจรุ่งโรจน์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 403,779.48 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ซื้อซองพลาสติกใสใส่บัตรชั่วคราวแนวนอน ซองพลาสติกใสใส่บัตรถาวรแนวตั้ง และคลิ๊ปกลัดบัตร
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.๔๙๙๙/๒๕๖๒
วันที่ทำสัญญา : 17 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เค. พริ้นติ้งแอนด์ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๙๖,๔๘๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 พ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้งระบบสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๕๘ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.๔๘๖๐/๒๕๖๒
วันที่ทำสัญญา : 17 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไทย กินาวา จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๗๒,๖๙๙.๒๕ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 พ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (แบบคืนวัสดุรื้อถอน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 23 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 6CH12-621026
วันที่ทำสัญญา : 22 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เน็คท์คิวบ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 11,770,000.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : -
เช่าเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 26 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลง ที่ ทอท.4296/2562
วันที่ทำสัญญา : 23 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอินเตอร์แอร์ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 พ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ซื้อตู้เอกสารบานเปิด ๒ ชั้น + ช่องโล่งบน ๓ ชั้น ขนาดประมาณ ๘๐ x ๔๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ใบสั่งซื้อ ๗PC๑๒-๖๒๑๐๒๕
วันที่ทำสัญญา : 17 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท จีแอนด์ดี การ์เด้นท์แอนด์เดคคอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๓๑,๓๕๗.๖๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
งานซื้อพร้อมเปลี่ยนชุดซีล ระบบไฮดรอลิค และน้ำมันไฮดรอลิค รถล้างคราบยาง No.2 ยี่ห้อ Cyclone จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.5160/2562
วันที่ทำสัญญา : 18 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอร์รีเทค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 152,763.90
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 พ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 60 วัน
งานซื้ออะไหล่สำหรับลิฟต์อาคารจอดรถหมายเลข EL-GE-01,02 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 210004330
วันที่ทำสัญญา : 18 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 459,993.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 พ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
จ้างที่ปรึกษารวบรวมและตรวจสอบเอกสารแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 4CH6-621001
วันที่ทำสัญญา : 3 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บริลเลี่ยน ซิสเต็ม จำกัด และ บริษัท กรีน คอมมูนิตี้ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,109,624.84 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 4CH6-621002
วันที่ทำสัญญา : 3 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บริลเลี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท ประธาน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,013,799.32 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -