หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000344
วันที่ทำสัญญา : 7 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : DOCUSYS (THAILAND) CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 160500
วันเริ่มต้นสัญญา : 8 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 6 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000344
วันที่ทำสัญญา : 7 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : DOCUSYS (THAILAND) CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 160500
วันเริ่มต้นสัญญา : 8 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 6 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ค่าเครื่องดับเพลิงขั้นต้น
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000355
วันที่ทำสัญญา : 7 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : FIRE-ENGINE IMPERIAL CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 227375
วันเริ่มต้นสัญญา : 8 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ค่าเครื่องดับเพลิงขั้นต้น
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000355
วันที่ทำสัญญา : 7 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : FIRE-ENGINE IMPERIAL CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 227375
วันเริ่มต้นสัญญา : 8 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจัดซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000365
วันที่ทำสัญญา : 9 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โซวิค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 203300
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 ส.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจัดซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000365
วันที่ทำสัญญา : 9 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โซวิค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 203300
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 ส.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เต็นท์ผ้าใบแบบทรงโค้ง 4 หลัง พร้อมถังน้ำถ่วงเต็นท์ จำนวน 32 ถัง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000359
วันที่ทำสัญญา : 8 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : GOOD LOOKING CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 111066
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ใบสั่งซื้อพัสดุเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง LED ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : FPP๑๒-๖๔๐๑๐๒
วันที่ทำสัญญา : 22 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๑๓,๘๙๕.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 3 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ขอจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000350
วันที่ทำสัญญา : 8 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : N S B OFFICE CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 128400
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000367
วันที่ทำสัญญา : 19 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ควินตัส แอดวานซ์ โปรดัคส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 227482
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 30 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564