หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 5 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PH๑๒-๖๑๑๐๒๔
วันที่ทำสัญญา : 5 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๗๓,๓๔๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 4 ส.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ จำนวน ๓๑ รายการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๑๑๐๒๗
วันที่ทำสัญญา : 9 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท มินนีมั่ม จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๓๒,๙๗๐.๑๕ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ส.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าบริการระบบสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (Flight Information Management System : Fims-HKT)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CL12-611004
วันที่ทำสัญญา : 11 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สงขลา ฟินิชชิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3398213
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ก.พ. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
การรับประกันผลงาน : -
ใบสั่งจ้างบริษัทภายนอก (Organizer) ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 16 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PH๑๒-๖๑๑๐๒๐
วันที่ทำสัญญา : 16 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คูลมันเดย์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๙๓,๒๒๑.๘๕ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ใบสั่งจ้างซ่อมแซม Overhaul Motor สะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PH๑๒-๖๑๑๐๑๙
วันที่ทำสัญญา : 12 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๙๘,๘๒๗.๕๘ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ส.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
ใบสั่งซื้อหลอดไฟ Halogen 105W 6.6A MR16 ขั้ว female flat ยี่ห้อ OSRAM รุ่น 64339A ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๑๑๐๓๐
วันที่ทำสัญญา : 3 ก.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส.เอ็น.เค. ไลท์ แอนด์ คูล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๖๙,๑๕๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อขายอะไหล่ซ่อมบำรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CP12-611005
วันที่ทำสัญญา : 18 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท 99 พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 13966747045
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
สัญญาจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง บริเวณทางเข้าทางขับสาย F และ C ณ.ทภก.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CH12-611006
วันที่ทำสัญญา : 26 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : หจก.หาดใหญ่เรื่องชัยการโยธา
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 491000
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 3 เดือน
สัญญาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรักษางานสนมบินและอาคาร ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS12-611013
วันที่ทำสัญญา : 26 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : หจก.จ.ปรีชาเจริญยนต์ (2003)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 947877.26
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 พ.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
สัญญาซื้ออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ก.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CP12-611006
วันที่ทำสัญญา : 19 มิ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 513600
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 ส.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี