หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 20 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 1CH12-610040
วันที่ทำสัญญา : 31 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,618,740.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 13 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ใบสั่งซื้อสายพาน PVC ผิวเรียบ ขนาดหน้ากว้าง ๙๐๐ มิลลิเมตร ยี่ห้อ AMMERAAL BELTECH รุ่น Flexam EX 10/2 0+10 black AS FR ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๑๑๐๔๑
วันที่ทำสัญญา : 11 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท 99 พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๒-๖๑๑๐๑๘
วันที่ทำสัญญา : 17 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๙,๓๗๑,๑๗๓.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 พ.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
ใบสั่งซื้อโคมไฟป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) สำหรับอาคารจอดรถ 7 ชั้น ณ ทดม. จำนวน 6 รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๑๑๐๓๗
วันที่ทำสัญญา : 3 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๓๓,๖๘๘.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : ๗๓๐ วัน
ใบสั่งซื้อเสาสเตนเลสกั้นคิวผู้โดยสารชนิดสายดึงในตัวแบบซ้อนได้ จำนวน 335 ต้น
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๑๑๐๓๙
วันที่ทำสัญญา : 4 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรีเมียร์ สเตนเลส กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๙๒,๘๖๘.๗๕ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 4 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างเอกชนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ย.61 – 1 ธ.ค.61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS12-611016
วันที่ทำสัญญา : 30 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7,751,303.42
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ธ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเอกชนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ย.61 – 1 ก.พ.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS12-611015
วันที่ทำสัญญา : 30 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 24,766,665.12
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 4 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5
การรับประกันผลงาน : -
หนังสือข้อตกลงซื้อ STICKY CARD
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ที่ ทอท.๑๐๙๗๑/๒๕๖๑
วันที่ทำสัญญา : 28 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บีแอนด์ดี การ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๘๗,๒๕๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบนำจอดเครื่องบิน (VDGS) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ย.61 – 1 ก.ย.63)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS12-611017
วันที่ทำสัญญา : 31 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท นีโอเทรด แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 13,139,600.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 ก.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CL๑๒-๖๑๐๐๑๔
วันที่ทำสัญญา : 31 ส.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,486,807.80 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -