หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้ออะไหล่ รถดับเพลิงอากาศยาน OSHKOSH รุ่น T-2500 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 8 รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 เม.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๑๑๐๒๑
วันที่ทำสัญญา : 19 เม.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ลเอนจิเนียริ่งซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 389,801.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
ซื้อเสาสเตนเลสกั้นคิวผู้โดยสารชนิดสายดึงในตัวแบบซ้อนได้
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 เม.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๑๑๐๑๙
วันที่ทำสัญญา : 11 เม.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรีเมียร์ สเตนเลส กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 441,375.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 พ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบ TMS
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 6 ก.พ. 2561
เลขที่สัญญา : 7PS12-611004
วันที่ทำสัญญา : 6 ก.พ. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 321,000.00 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ณ ทดม. จำนวน 3 รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 28 ก.พ. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๑๑๐๑๕
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.พ. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๔๓,๖๘๔.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มี.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 มี.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๒-๖๑๑๐๒๖
วันที่ทำสัญญา : 30 มี.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๐,๓๓๙,๒๔๙.๕๐
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ต.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -
จ้างซ่อมรถยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบยืน ยี่ห้อ SEGWAY รุ่น PATROLLER i2
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 5 เม.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PH๑๒-๖๑๑๐๑๒
วันที่ทำสัญญา : 4 เม.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เสกเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๘๓,๐๐๘.๒๒ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 มิ.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
จ้างดูแลและบำรุงรักษา Software ระบบควบคุมการเข้า - ออกพื้นที่หวงห้าม (Access Control) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 มี.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๒-๖๑๑๐๒๗
วันที่ทำสัญญา : 30 มี.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑,๐๕๙,๓๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 เม.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
จ้างดูแลและบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS) และระบบเสียงอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 31 ม.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 7CS12-611021
วันที่ทำสัญญา : 31 ม.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรีโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,600,100.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.พ. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
จ้าง ซ่อมเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำที่ ๙ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 เม.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PH๑๒-๖๑๑๐๑๑
วันที่ทำสัญญา : 4 เม.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยา เทคนิคมอเตอร์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๓๐,๔๓๐.๙๘
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 เม.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 พ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
จ้างเอกชนสำรวจภาคสนามมืออาชีพเพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 ม.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 7PH12-611002
วันที่ทำสัญญา : 11 ม.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรศักดิ์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 265,788.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -