หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างตรวจประเมินเพื่อรักษาสถานภาพการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 และ มอก. 18001 - 2554 ของท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : ๗PH๑๒-๖๒๑๐๐๗
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บููโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘๕,๖๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๒ งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และชุดควบคุมการขึ้น-ลง สำหรับโคมไฟฟ้าของเสา Hight Mast ทดแทนของเดิม ภายในพื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า (FREE ZONE) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 6CP10-621024
วันที่ทำสัญญา : 14 ม.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สห-เชียงใหม่ อิเล็กทริค เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,103,000 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 เม.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ e-Business, Airport Reporting Form, Integration/Interfaces และ OPC ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 6CS12-621041
วันที่ทำสัญญา : 31 ม.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เทค มาฮินดร้า (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7,243,900 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง Portable Explosive Trace Detector ยี่ห้อ FLIR รุุ่น Fido XT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 ชุด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 6CS12-621047
วันที่ทำสัญญา : 31 ม.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอดวานซ์ เอวิโอนิคส์ แอนด์ เอวิเอชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 27,927,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ม.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ตกลงจ้างพิมพ์หนังสือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : ที่ ทอท.1837/2562
วันที่ทำสัญญา : 8 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศิริชัยการพิมพ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 181,621.80 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 มี.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
ตกลงจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการจัดเตรียมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และบริการทั่วไป จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : ที่ ทอท.1464/2562
วันที่ทำสัญญา : 31 ม.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 260,716.67 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
ตกลงจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่เข้ามาทำงานใหม่"
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : ที่ ทอท.1501/2562
วันที่ทำสัญญา : 4 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 186,019.50 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 7 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.พ. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
ตกลงจ้างพิมพ์คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ จำนวน 3,000 เล่ม
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : ที่ ทอท.1004/2562
วันที่ทำสัญญา : 24 ม.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ.พี.พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 154,080.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.พ. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก และตรวจเอกสารการเดินทางแก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Travel Document Inspector)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 6CS12-621026
วันที่ทำสัญญา : 30 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 16,546,445.76
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 20 งวด
จ้างจัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD พร้อมบรรจุภัณฑ์ (เพิ่มเติม)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : ที่ ทอท.374/2562
วันที่ทำสัญญา : 11 ม.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สมอลวิลล์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 395,472.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 ม.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด