หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมเเซมอาคารร้านอาหารเดิมเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ส.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4030000175
วันที่ทำสัญญา : 5 ส.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ณัฐเทค บิวดิ้ง แอนด์ ดีไซด์จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 497640
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 120วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (AHU)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ส.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4030000159
วันที่ทำสัญญา : 4 ส.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วี.เจ.อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 496000
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายอะไหล่คงคลังสำหรับเครื่อง Explosive Trace Detector (ETD) ยี่ห้อ Smiths Detection รุ่น IONSCAN ๖๐๐ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 ส.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ๖CP๑๒-๖๓๑๑๐๗
วันที่ทำสัญญา : 24 ก.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส. ดับเบิ้ลยู. เอ็น. อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘,๐๘๐,๗๔๒.๗๒ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 พ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 24 ก.ค. 2563
เลขที่สัญญา : BCS12-630001
วันที่ทำสัญญา : 24 ก.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : กิจการ่วมค้า กรีนแอนด์บิคคลีน
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 10,340,000 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ซื้อพัสดุเพื่อเครื่องสำรองไฟ (UPS) อาคารผู้โดยสาร ๑-๒ ห้อง AOCC และป้อมช่องทางสนามกอล์ฟ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๔ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ใบสั่งซื้อ ๗PC๑๒-๖๓๑๐๖๙
วันที่ทำสัญญา : 23 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เซทเทค อินโนเวชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๕๑,๐๒๒.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 1095 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ซ่อมแซมสถาปัตยกรรมกำแพง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ใบสั่งจ้าง ๗PH๑๒-๖๓๑๐๔๖
วันที่ทำสัญญา : 19 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อยู่ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 20 ก.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๒-๖๓๑๐๓๔
วันที่ทำสัญญา : 20 ก.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แล็บ-ทรี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓,๒๐๙,๘๗๑.๖๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานซื้ออะไหล่รถกวาดดูด ยี่ห้อ Johnston หมายเลขทะเบียน 80-1377 ชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 22 ก.ค. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 11134/2563
วันที่ทำสัญญา : 21 ก.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 167,348.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 4 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งจ้างซ่อมแซมพื้นพรมห้องประชุม DMK ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานท่าอากาศยาน ดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗PH๑๒-๖๓๑๐๔๓
วันที่ทำสัญญา : 11 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๕๑,๔๒๙.๐๓ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๑ ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายยา
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 ก.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ๗CP๑๐-๖๓๑๐๓๐
วันที่ทำสัญญา : 13 ก.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑,๐๙๗,๑๖๑.๙๕ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563