หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างตัดหญ้าในเขตพื้นที่ Airside ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 12 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CH12-621008
วันที่ทำสัญญา : 12 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : หจก.จ.ปรีชาเจริญยนต์ (2003)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 481,500.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรถนนบริเวณโดยรอบที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 12 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CH12-621005
วันที่ทำสัญญา : 19 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 497,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
สัญญาจ้างเอกชนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 2 เดือน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 12 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CS12-621003
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,180,854.87 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.พ. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏบัติหน้าที่ให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ (Taxi Meter) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CH12-621004
วันที่ทำสัญญา : 28 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ภูเก็ต แท๊กซี่มิเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,040,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง บริเวณหัวทางวิ่ง 27 ถึงบริเวณทางวิางทางขับสาย G ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 4CH12-621006
วันที่ทำสัญญา : 28 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 484,000 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ธ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ซื้ออะไหล่คอยล์น้ำเย็น Air Handling Unit (AHU) ที่ติดตั้งใช้งาน ณ จุดตรวจค้นชั้น 5 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 210004215
วันที่ทำสัญญา : 14 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แลมบ์ด้า กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 449,400.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ธ.ค. 2561
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่อง Carry on Baggage X-Ray พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : ๑CP๑๒-๖๒๐๐๐๖
วันที่ทำสัญญา : 22 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.ที.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๒๙,๔๒๐,๙๐๐.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
การรับประกันผลงาน : 365
ใบสั่งจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่บริการด้านเอกสารและบริการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ส่วนสุขาภิบาล ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 พ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : ๗PS๑๒-๖๒๑๐๑๖
วันที่ทำสัญญา : 30 พ.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๒๒ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ซื้ออะไหล่ทางเลื่อน จำนวน 3 รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 3 ธ.ค. 2561
เลขที่สัญญา : 210004218
วันที่ทำสัญญา : 3 ธ.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พี.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 479,895.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 ม.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
สัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานภูมิภาค ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 พ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 1CS12-620008
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 28,536,900.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -