หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 27 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 2PH12-631060
วันที่ทำสัญญา : 27 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกรณ์ เทคนิคอล ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 480,430.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
หนังสือตกลงซื้อ ซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถวัดความฝืด Friction Tester จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 26 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 2PC12-631040
วันที่ทำสัญญา : 27 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเชีย เทสติ้ง อีควิปเม้ท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 173,019.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (IP CCTV) และปรับปรุง Software Avigilon ของระบบตรวจจับผู้บุกรุก ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 20 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 2PH12-631058
วันที่ทำสัญญา : 20 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินสแตนท์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 369,979.25 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างซ่อมสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า หมายเลข ๑๕ อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : เลขที่ใบสั่งจ้าง ๗PH๑๒-๖๓๑๐๓๖
วันที่ทำสัญญา : 18 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๑๔,๐๔๒.๘๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
หนังสือข้อตกลงจ้างทำใบเสร็จและใบกำกับภาษีอย่างย่อ ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ทอท.๗๑๑๗/๒๕๖๓
วันที่ทำสัญญา : 8 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๑๒,๙๕๖.๗๕ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างเหมาให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 1 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๒-๖๓๑๐๒๒
วันที่ทำสัญญา : 30 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอช.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔,๐๙๒,๐๐๑.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๓ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งซื้อ Weight Scale ยี่ห้อ DIGI รุ่น DS-166 จำนวน ๖ เครื่อง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 22 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๓๑๐๕๓
วันที่ทำสัญญา : 22 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ๙๙ พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งจ้างซ่อม Busduct IP68 800A อาคารสะพานเทียบ หมายเลข ๕ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ๗PH๑๒-๖๓๑๐๓๗
วันที่ทำสัญญา : 21 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ลาร์ช แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๗๓,๘๑๐.๘๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
หนังสือตกลงซื้อ ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ INVERTER กระแสไฟฟ้าเชื่อมสูงสุดขนาด 400-500 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 15 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ทอท.ที่ 7398/2563
วันที่ทำสัญญา : 18 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท นานา แมชชีนพาร์ท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 30,000.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างขุดลอกรางระบายน้ำในเขต Airside ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 21 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 2PH12-631061
วันที่ทำสัญญา : 21 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศิวัช ซีวิล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 316,185.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 พ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 60 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563