หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างซ่อม Drive Pulley สำหรับ Belt Conveyor ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารปฏิบัติการสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (TBT) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 210004384
วันที่ทำสัญญา : 11 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอสพี คอนเวเยอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 344,540.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
หนังสือข้อตกลงจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริหารจัดการรถแท็กซี่และบริการขนส่งสาธารณะ ภายในบริเวณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.๘๔๙๑/๒๕๖๒
วันที่ทำสัญญา : 13 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรศักดิ์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๓ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 15 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๒๑๐๓๗
วันที่ทำสัญญา : 14 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๓๑,๑๑๗.๘๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 13 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
งานจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริหารจัดการรถแท็กซี่ และบริการรถขนส่งสาธารณะอื่นๆ ภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 210004401
วันที่ทำสัญญา : 17 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรศักดิ์ เอ็ดดูเทนเมนท์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 321,000.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
หนังสือตกลงซื้อ งานซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.8675
วันที่ทำสัญญา : 17 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ่นส่วนจำกัด คาตะนะ ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6,109.70.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 17 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
หนังสือตกลงซื้อ งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (คงคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท. 8669/2562
วันที่ทำสัญญา : 17 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พีนัท ออฟิตเมท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 14,804.52.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 17 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑๖,๐๐๐ ลิตร
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.๘๒๓๙ /๒๕๖๒
วันที่ทำสัญญา : 12 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๙๑,๓๔๔.๐๐ บาท โดยให้ใช้ราคาในวันรับของเป็นเกณฑ์
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ซื้อวัคซีน VaxigripTetra SH 1 SYR 0.5 ML
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 6 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.๘๑๕๐ /๒๕๖๒
วันที่ทำสัญญา : 11 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๗๐,๑๓๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : -
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถในภารกิจของส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 210004396
วันที่ทำสัญญา : 31 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเซีย โลจิสติกส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 346,902.34
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจโครงการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 1CH6-620024
วันที่ทำสัญญา : 13 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ซ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,150,000.95
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 ก.พ. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -