หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานใหญ่
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Governance Systems : BIGS)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CS12-630013
วันที่ทำสัญญา : 30 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6,955,000.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งจ้างเพื่อออกอากาศสปอตโฆษณาและประชาสัมพันธ์โลโก้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทางสื่อโทรทัศน์ในรายการ "ชลรัศมีกับวีไอพี ปี 12" ทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล อมรินทร์ทีวี เอชดี (ช่อง 34)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 28 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1PH12-630023
วันที่ทำสัญญา : 20 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท งาทวีสุข จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 499,500.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งจ้างซ่อมแซมท่อน้ำเสียใต้อาคารสายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 28 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1PH12-630021
วันที่ทำสัญญา : 20 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บี.เอ็ด เอ็นจิเนียริ่ง พาวเวอร์(2549) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 283,230.37 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 พ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสนับสนุนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 28 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1PS12-630008
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.พ. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : [ริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 285,690.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 15 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CH12-630025
วันที่ทำสัญญา : 31 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 559,503.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาเช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร (Body Scanner)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ๑CL๑๒-๖๓๐๐๑๑
วันที่ทำสัญญา : 19 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. โซลูชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 10,114,603.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือภายใน ขนาด A4 หนา 80 แกรม ตรา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 500 รีม
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ที่ ทอท. 17343/2562
วันที่ทำสัญญา : 18 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ.พี.พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 77,575.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562
จ้างจัดงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Thank you Party)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ืที่ ทอท.18445/2562
วันที่ทำสัญญา : 9 ธ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 499,690.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562
จ้างพิมพ์ซองสีน้ำตาล ตรา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ที่ ทอท. 14996/2562
วันที่ทำสัญญา : 4 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.จี. เอ็นเตอร์ไพรส์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 64,200.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 พ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562
จ้างพิมพ์ซอง ตรา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 13 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ที่ ทอท. 17202/2562
วันที่ทำสัญญา : 15 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที ธนาชาต ควอลิตี้ ซัพพลาย จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 75970.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ธ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562