หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานใหญ่
งานซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมคำนวณออกแบบด้านไฟฟ้า (ETAP)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : ACP12-640039
วันที่ทำสัญญา : 29 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ชุน บ็อก จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2033000
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 29 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 2 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ACH12-630017
วันที่ทำสัญญา : 30 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3370500
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Governance Systems : BIGS)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 1CS12-630013
วันที่ทำสัญญา : 30 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6,955,000.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสนับสนุนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 12 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 1PS12-630008
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.พ. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 285,690.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Directory Service และระบบบริหารจัดการผู้ใช้ในระบบสารสนเทศของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 1PS-630007
วันที่ทำสัญญา : 31 ม.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 321,000.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ม.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งจ้างให้บริการข้อมูลด้านไออาร์บนเว็บเพจของนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 1PH12-630005
วันที่ทำสัญญา : 1 พ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอสไอ ดอท คอม (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 300,000.- บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านบัญชี เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 14 ก.พ. 2563
เลขที่สัญญา : ๑CH๖-๖๓๐๐๒๐
วันที่ทำสัญญา : 14 ก.พ. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,177,365.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ก.พ. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาเช่าวงจรสายใยแก้วนำแสง ระหว่าง สำนักงานใหญ่ กับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเช่าวงจรสายใยแก้วนำแสง ระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กับ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 31 ต.ค. 2562
เลขที่สัญญา : สัญญาเลขที่ ๑CL๑๒-๖๓๐๐๐๖
วันที่ทำสัญญา : 31 ต.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ต.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 29 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CS๑๒-๖๒๐๐๑๔
วันที่ทำสัญญา : 26 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินโนว่า ซิสเต็มส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,568,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานภูมิภาค ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 30 พ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 1CS12-620008
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.ย. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 28,536,900.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -