หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานดอนเมือง
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ระบบ DID ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗CS๑๒-๖๓๑๐๒๙
วันที่ทำสัญญา : 29 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘๐๗,๖๓๖.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งซื้อพัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ AIR HANDLING UNIT (AHU) ของระบบปรับอากาศขนาด ๑,๐๐๐ ตัน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร ๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๒๖ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 26 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๓๑๐๖๖
วันที่ทำสัญญา : 26 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เบสท์ กิมมิค ๒๐๒๐ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๕๔,๒๕๘.๖๙ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๑๘๐ วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งซื้อ Motor ขนาด ๕๐HP/๓๗Kw, ๔Poles B๓ ยี่ห้อ BROOK CROMPTON รุ่น B-DF225S ของระบบปรับอากาศ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 26 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๓๑๐๖๒
วันที่ทำสัญญา : 26 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เบสท์ กิมมิค ๒๐๒๐ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๐๒,๗๒๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๑๘๐ บาท
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งซื้อวัสดุซ่อมแซมจุดชมวิว บริเวณชั้น ๔ อาคาร ๑ จำนวน ๘ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๓๑๐๖๔
วันที่ทำสัญญา : 24 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ต.สมานพันธ์ฮาร์ดแวร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๔๓,๔๙๖.๗๕ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับภารกิจซ่อมบำรุงของส่วนไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๖๖ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๓๑๐๕๖
วันที่ทำสัญญา : 24 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ต.สมานพันธ์ฮาร์ดแวร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๕๓,๒๓๐.๔๘ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมชุดควบคุมตู้คอนโทรลลิฟต์โดยสารหมายเลข I-A19 จำนวน ๔ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๓๑๐๖๓
วันที่ทำสัญญา : 23 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซูเทค เอลลิเวเตอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๖๕,๘๕๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
หนังสือข้อตกลงซื้อวัสดุซ่อมแซมห้อง AOC เดิม จำนวน ๕ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ที่ ทอท.๙๑๓๓/๒๕๖๓
วันที่ทำสัญญา : 19 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีพร้อม ดีไซน์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๓๓,๔๗๔.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
หนังสือข้อตกลง จ้างดำเนินการ สำรวจภาคสนาม “โครงการประเมินผลคุณภาพการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓”
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.๑๔๔๔๗/๒๕๖๒
วันที่ทำสัญญา : 26 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๖๘,๖๙๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๔ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
หนังสือข้อตกลงซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ทอท.๘๙๐๓/๒๕๖๓
วันที่ทำสัญญา : 17 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๗๘,๓๕๒.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งจ้างย้ายโครงหลังคาพร้อมซ่อมแซมชั่วคราว บริเวณอาคารส่วนสนามบิน ด้านเหนือ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 4 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ใบสั่งจ้าง ๗PH๑๒-๖๓๑๐๔๔
วันที่ทำสัญญา : 4 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พีดีเจ โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๙๒,๑๕๙.๓๔ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 6 เดือน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563