หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานดอนเมือง
งานจ้างซ่อมพื้นที่ด้านทิศเหนือของอาคารสำนักงาน ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4030000303
วันที่ทำสัญญา : 24 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส ดี ดี เอส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 449400
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
รถเข็นถังออกซิเจน จำนวน 4 คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000302
วันที่ทำสัญญา : 2 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท มีโดส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 20758
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
หนังสือข้อตกลงซื้อคลอรีนน้ำ ๑๐% (Sodium Hypochlorite) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๓๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : FIP๑๒-๖๔๐๐๖๓
วันที่ทำสัญญา : 18 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วีอาร์พี แลบบอราทอรี่ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๑๘,๓๒๕.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7 งวด
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจัดซื้อ ACTUATOR CONTROL QSK60 สำหรับซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ชิ้น
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000348
วันที่ทำสัญญา : 23 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วินบริดจ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 176550
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
หนังสือข้อตกลงเช่าตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ตู้
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : FIL๑๒-๖๔๐๐๕๘
วันที่ทำสัญญา : 22 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซี แอนด์ ที โมดูลาร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๖๙,๑๕๐.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ส.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
หูฟังการเต้นของหัวใจ จำนวน 10 อัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000283
วันที่ทำสัญญา : 19 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วิน แอนด์ เวล มีเดีย โพรดักส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 24995.2
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ชุดปรับอัตราการไหลออกซิเจนพร้อมวาล์วแรงดันสูง จำนวน 5 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000282
วันที่ทำสัญญา : 19 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วิน แอนด์ เวล มีเดีย โพรดักส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 28997
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำที่ 1 โรงสูบน้ำที่ 14 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4030000301
วันที่ทำสัญญา : 19 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาเทคนิคมอเตอร์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 110583.43
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ซื้อรองเท้านิรภัย สำหรับพนักงาน ฝปข.ทดม. จำนวน 158 คู่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4020000332
วันที่ทำสัญญา : 4 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แก๊ป เซฟตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 237647
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 6 เดือน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการห้องหักผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน (staff room) จำนวน ๒ รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : FPP๑๒-๖๔๐๐๕๔
วันที่ทำสัญญา : 10 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ไลท์ติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๑๗,๘๗๑.๒๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564