หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ้างทำเสาสแตนเลส พร้อมสายเทปแบบดึงกลับอัตโนมัติในตัว จำนวน 220 ต้น
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000308
วันที่ทำสัญญา : 4 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : YAITA ENGINEER & TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 247170
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ซื้ออะไหล่สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 6,7
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000309
วันที่ทำสัญญา : 4 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เอส เทคนิคคอล แอนด์ซัพพลาย (2000) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 101300
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ก.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างตรวจสอบอาคารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ประจำปี 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000301
วันที่ทำสัญญา : 22 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็มพี พาวเวอร์ เอนเนอร์จีจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 347108
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างปรับพื้นที่ชั่วคราวจุดตรวจค้น Staff บริเวณช่องทางผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและติดตั้งฉากกั้นจุดตรวจค้นสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ (Out of Gauge : OOG) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4030000302
วันที่ทำสัญญา : 22 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.พี. ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 480000
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างเปลี่ยนสารกรองระบบผลิตน้ำประปา ถังกรองน้ำหมายเลข 1 หมายเลข 2 และหมายเลข 3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4030000296
วันที่ทำสัญญา : 8 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : หจก.ลานาลิติค วอเตอร์ เวอร์ค
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 306250
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 9 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000271
วันที่ทำสัญญา : 9 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 243639
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้อโต๊ะพนักงาน ระดับ 2 – 5 จำนวน 3 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 12 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000272
วันที่ทำสัญญา : 12 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 18200
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนป้ายจราจร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000285
วันที่ทำสัญญา : 19 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 187250
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เก้าอี้บุนวมทรงสูงชุบโครเมี่ยม 40 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000289
วันที่ทำสัญญา : 23 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ร้านตนานุวัฒน์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 228000
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เก้าอี้พนักงานระดับ 2-5 จำนวน 3 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000261
วันที่ทำสัญญา : 4 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8250
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564