หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานหาดใหญ่
เครื่องวัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000298
วันที่ทำสัญญา : 1 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 10155
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เครื่องวัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000298
วันที่ทำสัญญา : 1 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 10155
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ ชนิดสลายซัลเฟต จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000297
วันที่ทำสัญญา : 1 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 18815
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ ชนิดสลายซัลเฟต จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000297
วันที่ทำสัญญา : 1 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 18815
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000299
วันที่ทำสัญญา : 2 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 9095
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ภายในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 3040000302
วันที่ทำสัญญา : 8 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.หาดใหญ่ การไฟฟ้า
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 209987.55
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ก.พ. 2564
เลขที่สัญญา : 3040000301
วันที่ทำสัญญา : 1 ก.พ. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.หาดใหญ่ การไฟฟ้า
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 123050
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 4 เม.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อแคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 3040000278
วันที่ทำสัญญา : 26 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 26670
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร NO.213 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 3020000197
วันที่ทำสัญญา : 20 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพัฒ
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 110000
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 ม.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 3020000195
วันที่ทำสัญญา : 13 ม.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เกรซ ยูเนี่ยนโปรดักซ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 486850
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : -2
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563