หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานภูเก็ต
สัญญาซื้อขายอะไหล่สำหรับบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CP12-631006
วันที่ทำสัญญา : 20 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,873,850.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 1 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายล้อยางตัน สะพานเทียบเครื่องบิน ยี่ห้อ JETWAY จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CP12-621006
วันที่ทำสัญญา : 18 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,016,500.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างเอกชนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.63-1 ตุลาคม 63
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CS12-631006
วันที่ทำสัญญา : 22 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แดน-ไทย อีควีปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 13,576,383.07
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างเอกชนดูแลและซ่อมแซมเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Explosive Detection System (EDS) ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CS12-631009
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.ที.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 41,697,900.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของนางสินี ศรีรัตน์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 12/2563
วันที่ทำสัญญา : 14 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นางสินี ศรีรัตน์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,003,102.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของนายทวี ปะกาหลา , นายอำพร ปะกาหลา และนายปรีชา ปะกาหลา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 13/2563
วันที่ทำสัญญา : 14 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายทวี ปะกาหลา , นายอำพร ปะกาหลา และนายปรีชา ปะกาหลา
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 37,506,101.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของนางสาวจริยา ณ นคร ,นายสมพงค์ ผ่องศรี และนายธนา ตันติพิริยะกิจ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 8/2562
วันที่ทำสัญญา : 27 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นางสาวจริยา ณ นคร ,นายสมพงค์ ผ่องศรี และนายธนา ตันติพิริยะกิจ
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 68,785,777.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 พ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของนายยูโสบ หลาวหล้าง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 9/2563
วันที่ทำสัญญา : 7 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายยูโสบ หลาวหล้าง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5,584,862.-
วันเริ่มต้นสัญญา : 8 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของนายสุวิทย์ หะหยีสาอีด และนายสมาน รัตนพักตร์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 10/2563
วันที่ทำสัญญา : 7 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายสุวิทย์ หะหยีสาอีด และนายสมาน รัตนพักตร์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,693,929.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 8 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างพ่นน้ำยากำจัดเชื้อโรคป้องกันการระบาดไวรัส Covid-19
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 27 มี.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CH12-621009
วันที่ทำสัญญา : 24 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,651,866.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 พ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563