หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
งานซื้อหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 8 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 8722/2563
วันที่ทำสัญญา : 8 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ร้านแสงไทยการไฟฟ้า
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 128,980.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งโปรเจคเตอร์ความสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI Lumens ความละเอียด Full HD ห้องประชุม ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 9883/2563
วันที่ทำสัญญา : 23 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายพิเชษฐ จงชัยสิทธิกุล
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 152,170.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานจ้างซ่อมแซมตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำในเขต Airside
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 18 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 9532/2563
วันที่ทำสัญญา : 18 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง (2015)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 228,400.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานจ้างติดตั้งพร้อมรื้อถอนหญ้าเทียมเดิมที่ชำรุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 15 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 9134/2563
วันที่ทำสัญญา : 15 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 337,050.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 60 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างตัดชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 9 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 8880/2563
วันที่ทำสัญญา : 9 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายปรีชา กิณะนา
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 446,900.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างตัดชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 9 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 8881/2563
วันที่ทำสัญญา : 9 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายปรีชา กิณะนา
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 211,400.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจดับเพลิง (ชุดหมีสีส้ม) สำหรับลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 11 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 8946/2563
วันที่ทำสัญญา : 11 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 157,504.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างตัดชุดเครื่องแบบเฉพาะกิจสำหรับพนักงาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 11 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 8992/2563
วันที่ทำสัญญา : 11 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 195,168.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานซื้อโต๊ะฟังบรรยายสำหรับห้องประชุมสามัคคี ทชร. ขนาดประมาณ 1.80 x 0.60 x 0.75 เมตร จำนวน 40 ตัว
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 19 ก.พ. 2563
เลขที่สัญญา : 5PC12-630021
วันที่ทำสัญญา : 7 ก.พ. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เรือนทองเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 192,000
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 8 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 มี.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารบานปิดเปิด 2 บาน ชั้นบนเป็นกระจก ชั้นล่างทึบ ขนาดประมาณ 0.90 x 0.45 x 1.85 เมตร จำนวน 8 ตู้
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 5 ก.พ. 2563
เลขที่สัญญา : ทอท.ที่ 2049/2563
วันที่ทำสัญญา : 4 ก.พ. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมกกเฟอร์นิเจอร์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 42,400
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 5 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 มี.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน