หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน (THERMOSCAN) จำนวน 1 ตัว
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 5 ต.ค. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 14439/2563
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เทอร์โมสแกน จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 165,850.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 ก.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 พ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนของรถดับเพลิง รถสนับสนุนการดับเพลิง และอุปกรณ์ประจำรถ ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 18 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 13891/2563
วันที่ทำสัญญา : 17 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ร้านกิจเจริญยนต์ศิลป์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 125,971.10.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 ก.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 24 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 8 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 13443/2563
วันที่ทำสัญญา : 8 ก.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท นีคเคมิคัลส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 284,550.45 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 9 ก.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานจ้างนักศึกษาแจกแบบสอบถามตามโครงการประเมินผลด้านการให้บริการของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 2 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 13019/2563
วันที่ทำสัญญา : 26 ส.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นางสาวพัชรินทร์ ภูทิพย์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 180,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ซื้อโต๊ะทำงานมีลิ้นชักข้างเดียวและเก้าอี้โครงเหล็ก หมุนได้รอบตัวมี 5 ล้อ ปรับระดับได้มีเท้าแขนพนักพิงต่ำหุ้มหนังเทียม
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 2 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 12941/2563
วันที่ทำสัญญา : 26 ส.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิมมี่ ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 107,856.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานจ้างทำแผนที่พิกัด (Grid Map) สำหรับแผนฉุกเฉินของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 1 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 13051/2563
วันที่ทำสัญญา : 27 ส.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 321,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 1 ก.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 12927/2563
วันที่ทำสัญญา : 26 ส.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส.บี.ซี.การไฟฟ้า จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 159,430.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 27 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงการใช้งานห้องรับรองพิเศษ (VIP) และห้องประชุม ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 25 ส.ค. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 12742/2563
วันที่ทำสัญญา : 21 ส.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรีโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 353,100.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 พ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จ้างซ่อมแซมชุดเติมอากาศในน้ำแบบทุ่นลอย (Jet Aerator) ของระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 25 ส.ค. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 12728/2563
วันที่ทำสัญญา : 21 ส.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วน ใจดีดีไซน์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 133,857.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานซื้ออะไหล่ซ่อมแซมสายพานขาออก Take Away หมายเลข 4 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 14 ส.ค. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 12025/2563
วันที่ทำสัญญา : 11 ส.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง นอร์ทไทย เซอร์วิส
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 174,410.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563