หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สัญญาซื้อขายอะไหล่สำหรับบำรุงรักษาทางเลื่อนและบันไดเลื่อน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 6CP12-631083
วันที่ทำสัญญา : 12 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 49,720,461.47 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building : MTB)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 6CS12-631062
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 23,809,778.03 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างให้บริการระบบประชาสัมพันธ์ (Information Kiosk) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 6CS12-631057
วันที่ทำสัญญา : 22 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซีจีเคดี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 9,698,266.00 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง Dynamic UPS ยี่ห้อ Hitzinger ขนาด 550 kVA ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 11 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 6CS12-631058
วันที่ทำสัญญา : 27 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูบีที เอนจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 837,938.40 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 มิ.ย. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างล้างคราบยางล้ออากาศยานตกค้างบนผิวทางวิ่ง (Runway) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 21 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 6CH12-631032
วันที่ทำสัญญา : 30 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คลีโนซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 24,806,880.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ชำระค่าจ้างที่คำนวณตามจำนวนที่กำหนดในใบสั่งงานแต่ละคราว
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง Vertical Baggage Lift (C–Type) ที่ OOG Y๑ และอุปกรณ์ช่วยยกสัมภาระ สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ๖CP๑๒-๖๓๑๐๗๒
วันที่ทำสัญญา : 19 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แดน-ไทย อิควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔๙,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๔ งวด
การรับประกันผลงาน : ๒ ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขาย PROGRAMABLE LOGIC CONTROL ให้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 9 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 6CP12-631049
วันที่ทำสัญญา : 11 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.เอส.เทคนิคคอล แอนด์ ซัพพลาย (๒๐๐๐) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 12,369,264.20 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2 งวด
การรับประกันผลงาน : 730 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างเอกชนบริหารการขายพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถยนต์บริการธุรกิจ (AOT Limousine) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 7 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 6CS12-631050
วันที่ทำสัญญา : 24 เม.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ลีมูซีน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 22,684,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ธ.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขาย Mircrowave Sensor ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 เม.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 6CP12-631059
วันที่ทำสัญญา : 31 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3,456,100.00 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 29 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถสำหรับให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสาร (Limousine) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยี่ห้อ TOYOTA CAMRY
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 1 พ.ย. 2561
เลขที่สัญญา : 6CL12-621010
วันที่ทำสัญญา : 19 ต.ค. 2561
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วี.อาร์.พี แอดวานซ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 622217128.15 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ต.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 48 งวด
การรับประกันผลงาน : -