หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานซื้อพร้อมติดตั้งโปรเจคเตอร์ความสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI Lumens ความละเอียด Full HD ห้องประชุม ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 9883/2563
วันที่ทำสัญญา : 23 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายพิเชษฐ จงชัยสิทธิกุล
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 152,170.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับภารกิจซ่อมบำรุงของส่วนไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๖๖ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๓๑๐๕๖
วันที่ทำสัญญา : 24 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ต.สมานพันธ์ฮาร์ดแวร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๕๓,๒๓๐.๔๘ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 มี.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาซื้อขายอะไหล่สำหรับบำรุงรักษาทางเลื่อนและบันไดเลื่อน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 6CP12-631083
วันที่ทำสัญญา : 12 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 49,720,461.47 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 ต.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานจ้างซ่อมแซมตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำในเขต Airside
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 18 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 9532/2563
วันที่ทำสัญญา : 18 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง (2015)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 228,400.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมชุดควบคุมตู้คอนโทรลลิฟต์โดยสารหมายเลข I-A19 จำนวน ๔ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗PC๑๒-๖๓๑๐๖๓
วันที่ทำสัญญา : 23 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซูเทค เอลลิเวเตอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๑๖๕,๘๕๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างเอกชนดูแลและซ่อมแซมเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Explosive Detection System (EDS) ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 4CS12-631009
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ที.ที.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 41,697,900.00
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
หนังสือข้อตกลงซื้อวัสดุซ่อมแซมห้อง AOC เดิม จำนวน ๕ รายการ
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 19 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ที่ ทอท.๙๑๓๓/๒๕๖๓
วันที่ทำสัญญา : 19 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดีพร้อม ดีไซน์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๓๓,๔๗๔.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
หนังสือข้อตกลง จ้างดำเนินการ สำรวจภาคสนาม “โครงการประเมินผลคุณภาพการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓”
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 24 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.๑๔๔๔๗/๒๕๖๒
วันที่ทำสัญญา : 26 ก.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๓๖๘,๖๙๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๔ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
สัญญาจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building : MTB)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 18 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : 6CS12-631062
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 23,809,778.03 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
งานจ้างติดตั้งพร้อมรื้อถอนหญ้าเทียมเดิมที่ชำรุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 15 มิ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : หนังสือข้อตกลงจ้าง ที่ ทอท. 9134/2563
วันที่ทำสัญญา : 15 มิ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 337,050.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 60 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563