หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไปพนักงาน ทชร. ปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : 5PH12-620013
วันที่ทำสัญญา : 23 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายปรีชา กิณะนา
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 346,500.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 10 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ๑CH๑๒-๖๒๐๐๑๗
วันที่ทำสัญญา : 28 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,600,000.- บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 เม.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ใบสั่งจ้างซ่อมแซมและปิดบ่อบาดาลชั่วคราว ประจำสถานีจ่ายน้ำประปา ๑, ๒ และส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 26 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗PH๑๒-๖๒๑๐๑๒
วันที่ทำสัญญา : 26 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อารยะเวลล์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๑๙,๓๕๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 18 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 5PC12-620019
วันที่ทำสัญญา : 18 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิมมี่ ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 139,100.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 พ.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
จ้างปรับปรุงและติดตั้งวาล์วน้ำใต้ดินและหัวจ่ายน้ำดับเพลิงบริเวณท่อเมนประปาด้านทิศเหนือและทิศใต้
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 6 มี.ค. 2562
เลขที่สัญญา : 5PH12-620009
วันที่ทำสัญญา : 6 มี.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินตาเลามณีก่อสร้าง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 392,000.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 7 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 เม.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ส่วนการแพทย์ (เพื่อพลาง) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 29 ม.ค. 2562
เลขที่สัญญา : หนังสือตกลงจ้าง สนพ.ทชร.ที่ 93/2562
วันที่ทำสัญญา : 29 ม.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นางสาวสโรชา พ่วงรักษา
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 414,000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3 งวด
การรับประกันผลงาน : -
จ้างขัดล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนทางวิ่ง (Runway Rubber Removal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 20 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 5PH12-620007
วันที่ทำสัญญา : 20 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พงศกรกลการ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 471000.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 มี.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
จ้างซ่อมแซมผนังระแนงที่สูบบุหรี่หน้าอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือและใต้ ทชร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 20 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : 5PH12-620008
วันที่ทำสัญญา : 20 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายสิทธิโชค อุดมสุข
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 102,020.34 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 มี.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพยาบาล ณ ทชร. ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62 ช่วงเวลา 08.00 น. - 17.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 27 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : สนพ.ทชร.ที่ 178/2562 ลงวันที่ 27 ก.พ.62
วันที่ทำสัญญา : 27 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายยุทธภูมิ ต๊ะเขตต์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 174,400.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : .
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพยาบาล ณ ทชร. ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.62 ถึงวันที่1 ก.ค.62 ช่วงเวลา 17.00 น. - 08.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 27 ก.พ. 2562
เลขที่สัญญา : หนังสือตกลงจ้าง สนพ.ทชร.ที่ 177/2562
วันที่ทำสัญญา : 27 ก.พ. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : น.ส.อรณิชชา คุณยศยิ่ง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 207,400.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
การรับประกันผลงาน : -