หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ทชร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 9 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : เลขที่ใบสั่งจ้าง 5PH12-620026
วันที่ทำสัญญา : 9 ก.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นายวัชรากร อุ่นผ่อง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 106,844.85 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
ใบสั่งจ้างซ่อมแซมห้องรับรองพิเศษ (VIP) ณ อาคารห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 1 ก.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ๗PH๑๒-๖๒๑๐๒๘
วันที่ทำสัญญา : 27 มิ.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอแอนด์บี เดคคอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๒๐๘,๙๙๕.๖๑ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๑ งวด
การรับประกันผลงาน : ๓๖๕ วัน
จ้างตัดชุดเฉพาะกิจดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว 5 ปี
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 27 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ใบสั่งจ้างเลขที่ 5PH12-620016
วันที่ทำสัญญา : 27 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท หยกมณี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 125,725.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
จ้างตัดชุดเฉพาะกิจดับเพลิงและกู้ภัยสำหรับพนักงาน สดภ.ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 27 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ใบสั่งจ้างเลขที่ 5PH12-620015
วันที่ทำสัญญา : 27 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท หยกมณี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 125,725.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
จ้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสียบริเวณโรงพักบ่อขยะ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 28 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : เลขทีี่ใบสั่งจ้าง 5PH12-620023
วันที่ทำสัญญา : 28 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้งหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเอกธานี
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 175,652.84 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ส.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน นับถัดจากวันที่ ทอท. ได้รับมอบ
จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ HDPE และหัวจ่ายน้ำปริงเกอร์บริเวณหัวทางวิ่ง 03 ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 29 เม.ย. 2562
เลขที่สัญญา : เลขที่ใบสั่งจ้าง 5PH12-620017
วันที่ทำสัญญา : 29 เม.ย. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้งหุ้นส่วนจำกัด อินตาเลามณีก่อสร้าง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 401,400.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 13 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบผลงานแล้ว
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์งานบัตร ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 21 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : หนังสือยืนยันตกลงจ้าง ที่ ทอท. 7191/2562
วันที่ทำสัญญา : 21 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ธิงค์พอส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 417,300.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 ก.ค. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ซื้อต้นไม้พร้อมปลูกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนทางออกด้านทิศใต้และเสาธงชาติ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 2 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : เลขทีใบสั่งซื้อ 5PC12-620021
วันที่ทำสัญญา : 2 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : านยไพรสณฑ์ ปุกคำ
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 489,178.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
จ้างทำสติกเกอร์ (SECURITY CHCKED) ติดกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 28 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : หนังสือยืนยันตกลงจ้าง ที่ ทอท. 7469/2562
วันที่ทำสัญญา : 28 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูเนี่ยน โปรดักซ์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 363,800.- บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ซื้อโต๊ะวางตระกร้าจุดตรวจค้นแบบสแตนเลส(Stainless) สำหรับเครื่อง X-ray สัมภาระถือขึ้นเครื่อง (Carry On) ขนาด 70x180x80 ซม. จำนวน 18 ตัว ขนาด 80x180x50 ซม. จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเแพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 7 พ.ค. 2562
เลขที่สัญญา : ใบสั่งซื้อเลขที่ 5PC12-620022
วันที่ทำสัญญา : 7 พ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิมมี่ ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 109}993.86 บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 8 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 6 มิ.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน