หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
หนังสือตกลงซื้อ ซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 จำนวน 110 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 22 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ทอท.ที่ 7971/2563
วันที่ทำสัญญา : 15 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 153,010.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมแซมและย้ายเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 เครื่อง ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 13 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 2PH12-631057
วันที่ทำสัญญา : 13 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ่นส่วนจักกัด เคแอนด์เอเทคนิคอล วิศวกรรม
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 366,038.44 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 มิ.ย. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 90 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินอาคารผู้โดยสารและอาคารคลังสินค้า ณ ทชม.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 5 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 2PC12-631037
วันที่ทำสัญญา : 5 พ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ่นส่วนจำกัด ไอ เมด ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 301,900.50.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 3 ส.ค. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
หนังสือตกลงจ้าง งานจ้างทาสีขอบทางเข้าหน้าอาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 2 ก.ย. 2562
เลขที่สัญญา : ทอท.12977/2562
วันที่ทำสัญญา : 30 ส.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เซฟโรค กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 102,934.00.-บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 ก.ย. 2562
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 60 วัน