หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่ ขนาดต่างๆ 3,835 ลูก)
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 29 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 23 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 23 เม.ย. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 23 เม.ย. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 8 รายการ (รถยนต์ 5 คัน และอุปกรณ์เสริมควบรวมที่ติดตั้งในรถยนต์ 3 รายการ)
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 27 มี.ค. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 23 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 23 เม.ย. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 23 เม.ย. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:10 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 27 ธ.ค. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.