หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 25 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 25 ธ.ค. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 25 ธ.ค. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 27 ธ.ค. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 27 ธ.ค. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (น้ำมันหล่อลื่นใช้งานแล้ว (เสีย) 15,640 ลิตร) จำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 29 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 18 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 18 ธ.ค. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 18 ธ.ค. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:05 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 27 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 20 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 20 ธ.ค. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 20 ธ.ค. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.