หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ขายทอดตลาด ประเภท ไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ค. 2564
วันที่ขายทอดตลาด : 23 ก.ค. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 13:00 น.
ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาด ประเภทไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 ก.ค. 2564
ขายทอดตลาด ประเภทไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 21 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 21 มิ.ย. 2564
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 12:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 21 มิ.ย. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 13:00 น.
ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 16 รายการ
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 19 เม.ย. 2564
ขายทอดตลาด ประเภท ไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 มี.ค. 2564
ขายทอดตลาด ประเภท ไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 8 ก.พ. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 22 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 22 ก.พ. 2564
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 12:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 22 ก.พ. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 13:00 น.
ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาด ประเภทไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ม.ค. 2564
ขายทอดตลาด ประเภท ไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 18 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 18 ม.ค. 2564
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 11:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 18 ม.ค. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 13:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 379 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 1 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 21 ธ.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 12 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 31 ก.ค. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:35 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 14 ส.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 14 ส.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.