หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด 1 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทหญ.
Display Date : 9 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 21 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 21 ส.ค. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 21 ส.ค. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 10 รายการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 26 ก.ค. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 22 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 22 ส.ค. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 22 ส.ค. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 11 รายการ)
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 23 ก.ค. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 21 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 21 ส.ค. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 21 ส.ค. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 1 ก.ค. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 31 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 31 ก.ค. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 31 ก.ค. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 10 มิ.ย. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 27 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 27 มิ.ย. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 27 มิ.ย. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 14 พ.ค. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 4 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 4 มิ.ย. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 4 มิ.ย. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 27 ธ.ค. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.