หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (รถยนต์) จำนวน 10 รายการ
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 11 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 7 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 08:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 7 ส.ค. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 7 ส.ค. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:10 น.
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 136 รายการ
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 27 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 25 ก.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 08:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 25 ก.ค. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 25 ก.ค. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.