หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 13 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 27 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 27 ก.ย. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 27 ก.ย. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 142 รายการ
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 21 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 18 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 08:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 18 ก.ย. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 18 ก.ย. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.