หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (รถยนต์) จำนวน 10 รายการ
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 11 เม.ย. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 3 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 08:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 3 พ.ค. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 3 พ.ค. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:10 น.
ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 11 เม.ย. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 25 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 25 เม.ย. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 25 เม.ย. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.