หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาด ประเภทไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ม.ค. 2564
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่ ขนาดต่างๆ 4,426 ลูก) จำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 8 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 27 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 08:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 27 ม.ค. 2564
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 27 ม.ค. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 10:10 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 6 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 4 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 4 ก.พ. 2564
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 4 ก.พ. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาด ประเภท ไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 18 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 18 ม.ค. 2564
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 11:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 18 ม.ค. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 13:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 379 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 1 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 21 ธ.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 12 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 31 ก.ค. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:35 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 14 ส.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 14 ส.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดจำนวน 30 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 16 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 16 ก.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 16 ก.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 60 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 15 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 15 ก.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 15 ก.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดจำนวน 109 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 27 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 12 มี.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 12 มี.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 12 มี.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (รถยนต์เก๋ง, รถยนต์บรรทุกเล็กและรถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 8 รายการ)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 24 ต.ค. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 7 พ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 7 พ.ย. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 7 พ.ย. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.