หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่ ขนาดต่างๆ 1,154 ลูก) จำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 18 ก.พ. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 8 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 08:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 8 มี.ค. 2564
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 12:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 9 มี.ค. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 10:00 น.