หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 9 ต.ค. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 28 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 28 ต.ค. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 28 ต.ค. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 39 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 24 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 9 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 9 ต.ค. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 9 ต.ค. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 10 มิ.ย. 2562
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 27 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 27 มิ.ย. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 27 มิ.ย. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 27 ธ.ค. 2561
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 27 ธ.ค. 2561
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.