หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ซื้อชุดรับแขกโครงเป็นไม้ บุนวม มีเท้าแขน จำนวน 6 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 15 พ.ย. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานผู้ช่วยช่าง ณ ทชม. (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 25 ต.ค. 2562
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ของ ทอท.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 19 พ.ย. 2562
รถโดยสารขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 27 พ.ย. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 27 พ.ย. 2562
งานซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย เพื่อสำรองในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 20 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 11 พ.ย. 2562
งานจ้างดูแล และบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS))
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 28 มิ.ย. 2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอัดอากาศถัง SCBA และ SCUBA มีระบบ สำรองอากาศ Air Bank ที่รองรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 300 BAR และมีหัวจ่ายอากาศ ไม่น้อยกว่า 3 หัวจ่าย จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 6 พ.ย. 2562
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ช่วยงานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 8 ต.ค. 2562
งานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด และถนนในเขต Airside ด้วยวัสดุมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต แบบไม่จำกัดปริมาณ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 21 ต.ค. 2562