หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณหลุมจอด 4 ถึงหน้าอาคารสถานีดับเพลิง (หลังเก่า)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ (Taxi Meter) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 26 พ.ย. 2561
งานปรับปรุงรั้ว Airside บริเวณลานจอด D ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 13 ธ.ค. 2561
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการขนส่งกระเป๋าสัมภาระต้องสงสัย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 23 พ.ย. 2561
งานเช่าใช้ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับงานบริหารทรัพย์สิน ทอท.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 06.00 น.)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 20 พ.ย. 2561
งานซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน สำหรับพนักงาน ทอท. รอบนอก จำนวน 90 เครื่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 9 พ.ย. 2561
งานจัดซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ จำนวน 52 รายการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 12 พ.ย. 2561
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 06.00 น.)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 3 ธ.ค. 2561
งานจัดซื้อของที่ระลึก ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 30 ต.ค. 2561