หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่เขตปลอดอากร ทสภ. ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
ซื้อรถดับเพลิงอากาศยานขนาดใหญ่ จำนวน 1คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
งานจ้างปรับปรุงป้ายรองรับการปรับทิศทางการจราจรบริเวณแยกบัสเทอมินอล
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
งานจ้างปรับปรุงป้ายรองรับการปรับทิศทางการจราจรบริเวณแยกบัสเทอมินอล
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
เครื่องอัดอากาศบริสุทธิ์
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
งานจ้างปรับปรุงห้องพยาบาลและห้องให้นมบุตร ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2566
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมประตูหนีไฟ อาคาร 1, SOUTH CORRIDOR
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ม.ค. 2564
งานจ้างควบคุมรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในเขตการบิน (Airside) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรถกวาดดูดฝุ่น
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 มี.ค. 2564