หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.ค. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.ค. 2564
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Directory Services และระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 มิ.ย. 2564
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Directory Services และระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 มิ.ย. 2564
งานจ้างตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 พ.ค. 2564
งานจ้างตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 พ.ค. 2564
งานจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง ทอท. ประจำปี 2564
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 พ.ค. 2564
งานจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง ทอท. ประจำปี 2564
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 เม.ย. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 เม.ย. 2564
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานนิติกร ปฏิบัติงาน ณ ฝนก., ฝนส. และฝคด.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 เม.ย. 2564