หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ซื้อพัสดุเพื่อซ่อมแซมไฟป้ายท่าอากาศยานดอนเมือง ไฟป้ายบอกทาง และ ไฟตกแต่งอาคาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ต.ค. 2564
ซื้อพัสดุเพื่อซ่อมแซมไฟป้ายท่าอากาศยานดอนเมือง ไฟป้ายบอกทาง และ ไฟตกแต่งอาคาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ต.ค. 2564
งานซ่อมแซมป้ายหลุมจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ก.ย. 2564
งานซ่อมแซมป้ายหลุมจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 ก.ย. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 – 1 พ.ย.65)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ก.ย. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 – 1 พ.ย.65)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 ส.ค. 2564
ยานพาหนะขับเคลื่อนไฟฟ้า2 ล้อ 2 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ก.ย. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 จำนวน 6 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ก.ย. 2564
งานจัดซื้อยางดับเพลิงอากาศยาน ROSENBAUER จำนวน 12 เส้น ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 31 ส.ค. 2564
งานจัดซื้อยางดับเพลิงอากาศยาน ROSENBAUER จำนวน 12 เส้น ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 31 ส.ค. 2564