หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
งานจ้างปรับปรุงขยายห้องโถง BUSGATE อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 20 มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมโดยหุ้มเบาะหนังเทียมเก้าอี้ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 16 ม.ค. 2562
งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกด้านนอกอาคาร และผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 29 ม.ค. 2562
งานจัดซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ จำนวน 52 รายการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 12 พ.ย. 2561
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกให้บริการศูนย์รับแจ้งข้อขัดข้อง ท่าอากาศยานดอนเมือง (Helpdesk) ณ ทดม.ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น.ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 22 พ.ย. 2561
งานก่อสร้างปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย เฟสที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 12 พ.ย. 2561
จ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ จาก สถานีจ่ายน้ำประปา 1 ถึง ช่องทาง 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทดม.
Display Date : 12 พ.ย. 2561