หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
งานซื้อสายพานเครื่องชั่งน้ำหนัก และสายพานป้อน (Feeder) (29 ชุด) อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 15 ก.ค. 2563
งานพัฒนาบ่อบาดาล 12 บ่อ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ค. 2563
งานจ้างพัฒนาบ่อบาดาล 12 บ่อ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 24 ก.ค. 2563
งานปรับปรุงรั้วแนวเขตพื้นที่ บริเวณหัวทางวิ่ง 09 ด้านตำบลไม้ขาว
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 20 ก.ค. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งสายพานรับกระเป๋าขาเข้า จำนวน 2 ชุด ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 26 พ.ค. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกตกแต่งภูมิทัศน์ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 2 มิ.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 21 เม.ย. 2563
จัดซื้ออะไหล่สายพาน (Belt) ซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
การจัดจ้างติดตั้ง และดูแลรักษาชุดสุขอนามัย ภายในห้องสุขา ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 1 มิ.ย. 2563
จัดซื้ออะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนตามแผนประจำปี 2563 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 1 มิ.ย. 2563