หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
งานจัดซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 3 ก.ย. 2564
งานจัดซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ต.ค. 2564
งานจัดซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ต.ค. 2564
งานซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าจำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 17 ส.ค. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศ แบบแยกส่วน (Split Type) ณ ทภก. ระยะเวลา 36 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 - 1 พ.ย.67
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ต.ค. 2564
งานจ้างดูแล และบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS) และระบบเสียงอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS) ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ต.ค. 2564
ขอจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสาร ทภก. ระยะวลา 36 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 - 1 พ.ย.67
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ต.ค. 2564
งานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 20 ก.ย. 2564
งานปรับปรุง Service Road จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 ก.ย. 2564
งานรื้อและติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมหัวสปริงเกอร์ใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณช่องทาง 2
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 2 ส.ค. 2564