หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
งานจ้างเอกชนให้บริการศูนย์บริการข้อมูล ทอท. (Contact Center and Helpdesk)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 ต.ค. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งท่อระบบปรับอากาศพร้อมหุ้มฉนวน กลุ่มอาคารเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 ต.ค. 2564
จัดจ้างแรงงานช่วยปฏิบัติงาน ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 ต.ค. 2564
งานจ้างก่อสร้างถนนและสาธารณุปโภค บริเวณคลังสินค้า ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ต.ค. 2564
งานซ่อมแซมท่อรับน้ำประปาจากการประปานครหลวงฝั่งถนนลาดกระบัง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ต.ค. 2564
จัดจ้างแรงงานช่วยปฏิบัติงาน ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ต.ค. 2564
งานซ่อมแซมท่อรับน้ำประปาจากการประปานครหลวงฝั่งถนนลาดกระบัง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ต.ค. 2564
จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายสายสัญญาณสำหรับห้องพักคอยผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ต.ค. 2564
จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายสายสัญญาณสำหรับห้องพักคอยผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ต.ค. 2564
งานจ้างปรับปรุงอาคารคลังสินค้าที่ 4 พื้นที่เขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ต.ค. 2564