หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกาศเชิญชวน
งานจัดจ้างดำเนินโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยมและระดับทั่วไปของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 7 พ.ย. 2561
งานซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงสัมภาระขาเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (Re-claim) จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 31 ต.ค. 2561
งานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 1 พ.ย. 2561