หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกาศเชิญชวน
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ปฏิบัติงานโครงการศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุทางการบิน เนื่องจากนกและสัตว์บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 ส.ค. 2563
งานจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับติดสัมภาระผู้โดยสารหลังจากการผ่านการตรวจค้น ท่าอากาศยาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 17 ม.ค. 2563
งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 22 ม.ค. 2563
งานปรับพื้นที่ชั่วคราวสำหรับจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกและจุดตรวจหนังสือเดินทางอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 ทชม.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 29 พ.ย. 2562
จัดซื้อ Graphic Display Unit (GDU) สำหรับจอภาพแสดงข้อมูลตารางบิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 28 ต.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 10 ก.ค. 2561
จ้างที่ปรึกษารวบรวมและเอกสารแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 11 ก.ค. 2561