หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกาศเชิญชวน
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดระบบน้ำยาแปรผัน (VRV/VRF) ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 25 ก.ค. 2562
จ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 3 ก.ย. 2562
จัดซื้อ Graphic Display Unit (GDU) สำหรับจอภาพแสดงข้อมูลตารางบิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 28 ต.ค. 2562
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบแสดงข้อมูลตารางการบิน (FIDS) ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 14 ก.พ. 2562
งานจ้างก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 6 ส.ค. 2562
งานจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 26 ก.ค. 2562
งานจ้างออกแบบปฏิทิน Year Planner และสมุดบันทึก ทอท. ปี 2563
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
งานจ้างทาสีเครื่องหมายบนผิวทางในเขต Airside ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 23 ม.ค. 2562
งานจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับติดสัมภาระผู้โดยสารหลังจากผ่านการตรวจค้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 6 ก.พ. 2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 10 ก.ค. 2561