หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดควบคุมระบบเสียงประกาศและเสียงประกาศ อัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.ย. 2564
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมกราฟฟิก
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ย. 2564
งานจัดซื้อกระเป๋าเป้ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ก.ย. 2564
งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การถือค
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงสภาพพื้นผิวเพื่อเพิ่มค่าความเสีดทานของทางวิ่ง 01L-19R ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 ก.ย. 2564
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Emergency Hotline Telephone ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ก.ย. 2564
งานจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ก.ย. 2564
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 ก.ย. 2564
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 ก.ย. 2564
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม (Airside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ก.ย. 2564