หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
งานจ้างนำสื่อมวลชนเชียงใหม่เยี่ยมชมท่าอากาศยานไต้หวันเถาหยวน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 21 ก.พ. 2562
โครงการ"ปลอดภัยไปด้วยกัน สานสัมพันธ์ชาวเขตการบินเชียงใหม่" ครั้งที่ 1 (Safe Together,CNX Airside Family)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 21 ก.พ. 2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 11 ธ.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างหน่วยงานให้การรับรอง (Certify Body) เพื่อรับรอง (Certification Audit) และการตรวจประเมินการรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Surveillance Audit) ของ บริษัท ท่าอากาศยาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 12 ต.ค. 2561
ใบประมาณค่าใช้จ่าย โครงการจัดจ้างหน่วยงานให้การรับรอง (Certify Body) เพื่อรับรอง (Certification Audit) และการตรวจประเมินการรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Surveillance Audit) ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 12 ต.ค. 2561
งานจัดจ้างจัดนิทรรศการในงาน International Tourismus Borse (ITB 2019) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 28 ธ.ค. 2561
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมระบบนำจอดอากาศยาน (VDGS) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 23 ม.ค. 2562
งานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 18 ธ.ค. 2561
งานจ้างทาสีภายนอกอาคารผู้โดยสารฯ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 21 ธ.ค. 2561
งานจ้างซ่อมเครื่อง Portable Explosiv Trace Detector : PETD ยี่ห้อ FLIR รุ่น Fido XT ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทหญ.
Display Date : 26 ธ.ค. 2561