หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
เช่าเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร Trunked Radio System ณ ทดม. จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 - 31 ก.ค.64)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563
งานจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาและวิเคราะห์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรเวลาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานระดับ 3 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 15 ก.ย. 2563
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมปกป้องและรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ส.ค. 2563
งานจ้างปรับปรุงการรับข้อมูลเที่ยวบินของระบบเสียงประกาศอัตโนมัติ (Automatic Annoucement System : AAS) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 ส.ค. 2563
งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง และทางขับ ด้วยวัสดุ Modified Asphalt Concrete ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ค. 2563
จัดซื้อชุดประดาน้ำ จำนวน 4 ชุด
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 24 มิ.ย. 2563
งานเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 8 เม.ย. 2563
จัดซื้อยางล้อรถดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 14 เส้น
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 12 มี.ค. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่หวงห้าม (Access Control System-ACS) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 6 มี.ค. 2563
งานจ้างหน่วยงานให้การรับรอง (Certification Body) ตรวจประเมินเพื่อรับรอง (Certification Audit) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 มี.ค. 2563