หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 เลขที่ 50/9 และ 50/12 จำนวน 2 อาคาร (ของนางอำนวยพร มั่นชูพงศ์ และนางสุวรรณเครือ นุ่นด้วง) จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 13 มิ.ย. 2562
จ้างตรวจสอบอาคารท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 5 พ.ย. 2562
จ้างทำโต๊ะสแตนเลส ขนาดประมาณ 80x120x60 เซนติเมตร จำนวน 9 ตัว
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 20 พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสูบน้ำบ่อสูบน้ำเสีย ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 15 พ.ย. 2562
จ้างขุดลอกรางระบายน้ำในเขต Airside
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 15 พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Carry on Baggage X-Ray ยี่ห้อ SMITHS DETECTION รุ่น Hi Scan 7555aTiX ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 7 พ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ระบบเสียงประกาศ (Automatic Announcement System) และระบบเสียงประกาศอัตโนมัติ (Public address System) ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 18 พ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ระบบควบคุมการเข้า - ออกพื้นที่เขตหวงห้าม (Access Control System)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 18 พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเปลี่ยนสายสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีมีผู้ติดค้างภายในลิฟต์
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 7 พ.ย. 2562
จ้างตกแต่งอาคารสถานที่เนื่องในเทศกาล คริสต์มาส ปีใหม่ และตรุษจีน จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 21 พ.ย. 2562