หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเอกชนควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ย. 2564
งานซื้ออุปกรณ์ระบบ Network สำหรับระบบไฟนำจอดเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ย. 2564
งานจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมการเข้า - ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control System - ACS) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ย. 2564
จัดจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด ณ อาคารสำนักงาน ทหญ. (ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 - 31 ม.ค.65)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ย. 2564
งานซื้อน้ำดื่มสำหรับให้บริการผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ย. 2564
งานจัดจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสาร ณ ทหญ. (ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 - 31 ม.ค.65)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ย. 2564
งานจัดจ้างให้บริการข้อมูลด้านไออาร์บนเว็บเพจของนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ย. 2564
งานจ้างจ้่างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดและเก็บขยะ ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ย. 2564
จ้างพิมพ์สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการแก้ไขข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.ย. 2564
งานจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบินยี่ห้อ SHINMAYWA ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.ย. 2564