หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขภัณฑ์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 10 เม.ย. 2562
ซื้ออะไหล่รถดับเพลิงอากาศยานยี่ห้อ OSHKOSH
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 19 มี.ค. 2562
การจัดจ้างพิมพ์ใบแสดงรายการนำสิ่งของผ่านเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม/พื้นที่ควบคุม จำนวน 3,700 เล่ม
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 5 เม.ย. 2562
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ (สำนักงานใหญ่)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 11 มี.ค. 2562
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ (สำนักงานใหญ่)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 11 มี.ค. 2562
งานจ้างตัดชุดทำงานเฉพาะกิจช่าง ปี 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 13 มี.ค. 2562
จ้างขัดล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนทางวิ่งด้วยวิธีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 1 เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคลองระบายน้ำในเขต Airside ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชม.
Display Date : 20 มี.ค. 2562
จัดซื้ออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบตรวจอาวุธ และวัตถุระเบิดแบบ ETD ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 13 มี.ค. 2562
ข้อกำหนดรายละเอียดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพยาบาล ส่วนการแพทย์(เพื่อพลาง) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทชร.
Display Date : 14 ก.พ. 2562