หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างทำตะกร้าพลาสติก
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
งานซื้อหลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียม ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 300 หลอด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 มี.ค. 2564
ชุดถังออกซิเจนหายใจพร้อมหัวเกจ์ 10 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
งานซื้อเครื่องขยายเสียงแบบลากจูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ณ ท่อากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
จ้างที่ปรึกษาการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสาร ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
จัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
งานซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
จ้างเอกชนให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อเรียกร้องของลูกค้า (Complains and Suggestion Management : CSM)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 มี.ค. 2564
ขอจัดซื้อซองพลาสติกใสแนวตั้ง และคลิปกลัดบัตรสีขาว
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 มี.ค. 2564