หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต)
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 5 ก.พ. 2563
งานจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียอาคารคลังสินค้า (PS-02) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
จ้างประดับตกแต่งสถานที่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
งานจ้างซ่อมเครื่อง IONSCAN 500DT จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 19 ธ.ค. 2562
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานร่วมระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ ETD รุ่น IONSCAN 600 และรุ่น IONSCAN 500 DT
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 19 ก.พ. 2563
งานจัดซื้ออะไหล่สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 4,6,7 และ 9 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 2 มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่อง IONSCAN 500DT จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 24 ก.พ. 2563
จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 เลขที่ 50/7 จำนวน 1 อาคาร (ของนางสุวรรณเครือ นุ้นด้วง) จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 10 เม.ย. 2563
จัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ ETD
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 26 ธ.ค. 2562
งานซื้อรายการพัสดุซ่อมที่จำเป็น (Recommend Spare Part) เพื่อใช้ในการสำรองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขฉุกเฉินระบบสะพานเทียบเครื่องบิน ยี่ห้อ JETWAY ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 18 มี.ค. 2563