หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างเอกชนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ทภก. ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 ถึงวันที่ 1 มี.ค.64
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 21 ก.ย. 2563
จัดซื้อแผงวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563
เช่าสัญญาณ Air Situation Display (ASD) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 15 ก.ค. 2563
งานจ้างเอกชนควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 22 ก.ย. 2563
จัดจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ฝปข.ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563
คชจ.ด้าน ASQ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563
งานจัดจ้างให้บริการข้อมูลด้านไออาร์บนเว็บเพจของนักลงทุนสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.64 )
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563
จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานของ สนล.ฝบก. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563
อุปกรณ์ประกอบบัตร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (NAS: Network Attach Storage)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563