หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานใหญ่
จ.ปฏิบัติหน้าที่รับ - ส่งเอกสาร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ค. 2563
งานซื้อยา ท่าภูมิภาค จำนวน 34 รายการ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 10 มี.ค. 2563
งานจ้างประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ 2563
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 28 เม.ย. 2563
งานเช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร (Body Scanner)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 มี.ค. 2563
จ้างจัดแสดงนิทรรศการ ทอท. ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019”
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 25 ก.ย. 2562
งานซื้อยาจำนวน 25 รายการ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 11 เม.ย. 2562
งานจ้างดำเนินโครงการ "AOT - Government Network ปีที่ 5"
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 14 พ.ค. 2562
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.ปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 22 ม.ค. 2562
งานซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 3 เม.ย. 2562
งานเช่าวงจรอินเตอร์เน็ต ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อให้บริการพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน สนญ.
Display Date : 29 เม.ย. 2562