หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
ประกาศประกวดราคาจ้างตัดเย็บชุดสากลและชุดเครื่องแบบปกติขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 31 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
เช่าวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 28 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างทำชุดวอร์ม ตราสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน จำนวน ๑,๓๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 26 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 24 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคารสโมสรท่าอากาศยาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำชุดวอร์ม ตราสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน จำนวน 1,350 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 มิ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (iFIMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 มิ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน อาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารสายงานวิศกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทอท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 มิ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 7 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 มิ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.