หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through Metal Detector) ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 3 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 30 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 24 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 13:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ และงานกวาดบริเวณรอบนอกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 10 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม สำนักงานใหญ่ ทอท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สกส.
Display Date : 10 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Intranet Web Portal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 27 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 เม.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 พ.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อกระเป๋านักเรียนตราสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 22 เม.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 เม.ย. 2563