หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบันทึกการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 15 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างตรวจสอบประเมินความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 8 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ซื้อกระเป๋าเป้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 25 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมี Level A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ก.ย. 2562
วันที่พิจารณาผล : 20 ก.ย. 2562
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 6 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 5 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมออกแบบก่อสร้าง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 4 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 3 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดโปแกรมออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 2 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
เช่ารถยนต์โดยสารเล็ก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 30 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.