หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ประกวดราคาจ้างซ่อมฉนวนหุ้มท่อเมนน้ำเย็น บริเวณ Chiller Plant ชั้น B อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร ๑ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 5 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานดูแลสวนและไม้ประดับ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 5 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเตือนสถานะการทำงานของระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 4 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยหลือพนักงานบำรุงรักษาระบบท่อและสุขัณฑ์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 4 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกบริหารจัดการ ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเก็บสิ่งแปลกปลอม (FOD) ในพื้นที่เขตการบิน AIRSIDE ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 29 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม (Landside) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 น. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 22 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 ก.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถผู้บริหาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 22 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณโถงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อนและสัญญาณเสียง-สัญญาณไฟทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.