หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ประกาศยกเลิก จ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินหลงลืม และห้องเก็บรักษาทรัพย์สินหลงลืม อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 8 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ต.ค. 2562
วันที่พิจารณาผล : 8 ต.ค. 2562
ซื้อพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 2 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกันซึมชั้นดาดฟ้าแนว Corridor จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 27 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ซื้อรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ซีซี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ/ซีดี ฟิล์มกรองแสง โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 25 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้อมช่องทางลานจอดอากาศยาน ๒ และ ๔ จำนวน ๒ ป้อม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 24 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร ชั้น ๓ หลังจุดตรวจค้น อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ ทดม. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 23 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดงมายังอาคารจอดรถยนต์ ๗ ชั้น จำนวน ๑ งาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานที่ ส่วนการเงิน ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 16 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินการป้องกันสัตว์อันตรายต่อการบินภายในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 8 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศ จ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานที่ ส่วนการเงิน ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 7 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.