หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 11 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 9 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดหญ้า ตกแต่งและดูแลรักษาตั้นไม้ภายในเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 25 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกวดราคาซื้อกะดาษเช็ดมือสำหรับให้บริการผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 15 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางวิ่ง ด้วยวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 13 พ.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 พ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 พ.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดความเข้มแสงของโคมไฟสนามบินชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 2 เม.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 เม.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งม่านอากาศ ขนาดปริมาณลำต่ำสุด 1,400 - 1,700 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 16 เม.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 เม.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ยกเลิกประกาศจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ Airside ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 10 เม.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 มี.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 มี.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ Airside ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 เม.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 เม.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อนแบบราคาต่อหน่วยคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open end) จำนวนทั้งหมด 100 ต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 เม.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 เม.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.