หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ประกวดราคาจ้างล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนทางวิ่งด้วยวิธีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสุง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 13 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกวดราคาจ้างเอกชนควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 7 ส.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านะุรการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกสื (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 31 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ประกวดราคาซื้อกระดาษเช็ดมือสำหรับให้บริการผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 25 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:00 น.
ประกวดราคาซื้อเปลี่ยน Canopy สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 24 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:00 น.
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ระดับ 9-11 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1 งาน (14 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 26 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
จ้างตัดหญ้า ตกแต่งและบำรุงรักษาตั้นไม้ในเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 24 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถดับเพลิงอากาศยาน ยี่ห้อ OSHKOSH T2500 หมายเลข 2 จำนวน 6 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ระดับ 9-11 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 13 มิ.ย. 2562
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเบ็น จำนวน 7 เตรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 31 พ.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 มิ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.