หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ประกาศประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบติดตามสัมภาระเกินขนาด (OOG) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็กเครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องอยู่ในช่วงระหว่าง 95-175 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, วิทยุ/ซีดี, ฟิล์มกรองแสง, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, เครื่องขยายเสียง, ไฟไซเรน, ไฟสปอร์ตไลน์, วิทยุสื่อสารและชั้นวางอุปกรณ์/เครื่อ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 2 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 13:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา ซื้อรถยนต์ 5 ประตู 7 ที่นั่ง และรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 2 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย PS-01 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียและชุดควบคุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 1 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ต.ค. 2562
วันที่พิจารณาผล : 1 ต.ค. 2562
ประกาศประกวดราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบแสดงข้อมูลตารางการบิน (FIDS) ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 13:00 น.
ประกวดราคาซื้อ งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบบน้ำยาแปรผัน (VRV/VRF) ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาออก) สำหรับ GROUP TOUR จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 13:00 น.
ประกาศประกวดราคา จ้างแรงงานภายนอกดำเนินการขนถ่ายขยะบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยระบบแรงดัน 115 kV และระบบไฟฟ้าแรงสูง 22/33 kV ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.62 เวลา 08.00น. ถึง 1 ธ.ค.65 เวลา 08.00น.) ด้วยวิธีประกวดร
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย PS-01 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุม จำนวน 1 งาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ก.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ย. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ก.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.