หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ประกาศประกวดราคา งานจ้างพัฒนาบ่อบาดาล 12 บ่อ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงรั้วแนวเขตพื้นที่ บริเวณหัวทางวิ่ง 09 ด้านตำบลไม้ขาว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 13 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกตกแต่งภูมิทัศน์ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา จ้างงานซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ตันความเย็น จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคา งานจ้างติดตั้งและดูแลรักษาชุดสุขอนามัยภายในห้องสุขา ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 13:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา จัดซื้ออะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนตามแผนประจำปี 2563 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ยกเลิกประกาศ งานซื้ออะไหล่สายพาน (Belt) ซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียง กระเป๋าสัมภาระ ณ ท่าอากาสยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 ก.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 13 ก.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อ งานซื้ออะไหล่สายพาน (Belt) ซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียง กระเป๋าสัมภาระ ณ ท่าอากาสยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบไส้กรองติดผนัง จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด