หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประกาศประกวดราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบทั่วไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 12 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน งานควบคุมสัตว์อันตราย ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน C5 ห้องหมายเลข C1-054 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 12 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนจัดงานพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบตะกอน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 8 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 23 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ บริเวณศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานอยู่ที่อาคารผู้โดยสารและอาคารจอดรถ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคารายงานขอซื้ออะไหล่จานรองรับกระเป๋าสัมภาระขาออก (Make-up Unit : MU) และขาเข้า (Re-claim Carousel : RC) สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 1 ก.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ส.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ส.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องนอนเวร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 28 มิ.ย. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ก.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 23 ก.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.