หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 พ.ย. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานตรวจเช็คใบเสร็จใบงานของรถ AOT Limousine ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกเล็ก DOUBLE CAB 4 ประตู จำนวน 6 คัน และรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) จำนวน 5 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 8 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงต่ำ มีพักแขน และปรับระดับความสูงเบาะนั่งได้จำนวน 100 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างทำวีดิทัศน์ รูปภาพ และสื่อนำเสนอการปฏิบัติงานของเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแป้นสลักเกลียว ตรวจสอบและซ่อมแซมแผ่นสเตนเลส สลักเกลียว ยึดรางระบายน้ำใต้โครงหลังคาอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคางานจ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งผนังกระจกและแผ่นอลูมิเนียม (Sandwich Panel) บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน A๖ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งผนังกระจกและแผ่นอลูมิเนียม (Sandwich Panel) บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน C7 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาซื้อยางมะตอยน้ำ CRS-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ต.ค. 2562
วันที่พิจารณาผล : 16 ต.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการดำเนินงานเยี่ยมชมกิจกรรม และนำชมพิพิธภัณฑ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 ต.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ต.ค. 2562
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.