หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้ายกล่องไฟชนิดแขวนและป้ายภาพพิมพ์สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดตั้งพื้น บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน A-G ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 5 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างดูแลสวนหย่อมและไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสาร ทสภ.(พื้นที่ดูแลน้อย)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ส.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 29 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวรของวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงจุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้้น 4 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะสั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสูบจ่ายคลอรีน พร้อมอุปกรณ์ประกอบและถังเก็บคลอรีน ณ อาคารสูบจ่ายสารเคมี โรงบำบัดน้ำเสีย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 4 มิ.ย. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 มิ.ย. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงและพักแขน ปรับระดับความสูงเบาะนั่งได้ จำนวน 900 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 31 ก.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งพรมลาดพระบาทและพรมบันได ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ส.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 6 ส.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ห้องสุขาภายในอาคารเทียบเครื่องบิน A-G จำนวน 37 จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ส.ค. 2563
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (Workshop) และคลังพัสดุกลุ่มอาคาร ซ่อมบำรุง (Airport Maintenance Facilities AMF) และศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 16 ก.ค. 2563
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ส.ค. 2563
วันที่พิจารณาผล : 5 ส.ค. 2563