หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 28 พ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 มิ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานต่อเติมพื้นคอมกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนเข้าอาคารสถานีดับเพลิง 1 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 มิ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 22 มิ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 13:30 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาซื้อชุดโซฟาหลุยส์สำหรับห้องรับรองพิเศษ จำนวน ๘ ชุด ( ๑ ชุดประกอบด้วย เก้าอี้ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว เก้าอี้ขนาด ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว และโต๊ะข้าง จำนวน ๒ ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 22 พ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 มิ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณหลุมจอด 4 ถึงหน้าอาคารสถานีดับเพลิง (หลังเก่า) ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 พ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 มิ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกจัดประดับตกแต่งและดูแลสวนหย่อม ณ ทาอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 พ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 มิ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ Airside และ Landside ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 พ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายแผนงานการพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 พ.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 มิ.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อน้ำยาดับเพลิงโฟม AFF 3% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ e-Bidding
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 30 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 13:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยน Busduct North Corridor พร้อมอุปกรณ์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 25 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานซื้อโคมไฟลากจูง ชนิดที่ใช้ระบบไฮดรอลิคขนาดไม่น้อยกว่า 6 KW จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 27 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด