หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 31 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ก.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 31 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
จ้างปรับปรุงไฟถนนบริเวณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ เป็นแบบ LED ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 27 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ต.ค. 2561
วันที่พิจารณาผล : 30 ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างเอกชนให้บริการตรวจสอบพร้อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน และอาคารทั่วไป ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ก.ย. 2561
ซื้อพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข ๒, ๓, ๔ และ North Corridor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๓๓ ชุด รวม ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 22 ม.ค. 2562
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ก.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อมูลผู้โดยสารเชิงรุกนอกเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานภูเก๋็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ก.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาจ้างงานจ้างล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนพื้นผิวทางวิ่ง ด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 ก.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 13:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเอกชนเป็นพนััักงานขับรถบริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 10 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ก.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๙ คัน ระยะเวลา ๖๐ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รถยนต์ประจำส่วนงาน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 15 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ก.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณหน้าห้อง Pump Chillre อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ส.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ส.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ส.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด