หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างแรงงานภายนอกเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเคาน์เตอร์เช็คอิน (จำนวน 22 เคาน์เตอร์) อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคางานจ้างเอกชนให้บริการแรงงาสนภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษา ระบบนำจอดเครื่องบิน (VDGS) ณ ทภก. ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 เม.ย. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินงานควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภก. ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 พ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
งานจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ภายในอาคารผู้โดยสาร, อาคารเทียบเครื่องบิน และอาคารปฏิบัติการและลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 เม.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 มี.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 มี.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.