ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ทชร.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000265 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ก.ย. 2563
Decontamimation Pool
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000242 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2563
งานซักรีดเครื่องนอนพนักงานเวรอำนวยการ ทภก.(04)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000094 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จัดจ้างทำสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงาน โครงการกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (BSE)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000235 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2563
งานจ้างตรวจและตัดข่าวประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000232 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2563
จัดจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ฝปข.ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000093 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จ้างจัดงานครบรอบ 32 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000099 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2563
เช่าวิทยุสื่อสารระหว่างนักบินกับหอบังคับการบิน (A/G MOBILE RADIO FOR DESKTOP) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000097 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
เช่าวิทยุสื่อสารระหว่างนักบินกับหอบังคับการบิน (A/G MOBILE RADIO FOR DESKTOP) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000097 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จ้างซักเครื่องนอนห้องกักกันผู้โดยสาร ทภก. ประจำเดือน ต.ค.63 ถึง ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000096 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563