ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาเหมาบริการ
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (Exccutive Support System : ESS) และระบบห้องปฏิบัติการทางการจัดการสำหรับผู้บริหาร (Strategic Command Room : SCR) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และระบบโปรแกรมออกรายงา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS9-590009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 25 พ.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS9-580009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 18 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 17 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบข้อสนเทศเพื่อการบริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 10 พ.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและบำรุงรักษาท่อ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-581009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 21 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 12 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเป็นผู้ช่วยช่าง ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ , บำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ , บำรุงรักษาระบบระบายอากาศ , บำรุงรักษาระบบระบายควัน ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 , อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ 5 และ South Cor
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 12 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างเมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกตรวจสอบและให้บริการ รวมถึงแก้ไขปัญหาฉุกเฉินระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 8 เม.ย. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-581012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 5 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 5 เม.ย. 2559